Thread Rating:
  • 121 Vote(s) - 2.81 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
EVRADI USBUIYYE - Muhyiddini Arabi nin Günlük Virdleri
#1
Dini-1 
EVRADI USBUIYYE

Muhyiddini Arabi'nin Günlük Virdleri

EVRAD-I ŞERİF HAKKINDA BİLGİ
Belli vakitlerde itiyad edilerek (devamlı belli vakitlerde)
Allah için okunan nafile ibadetlere (tesbih, dua, belli sureleri
ve ayetleri okumaya) vird bunun çoğulu olarak da “virdler”
manasına gelen EVRAD denilir. Her büyük evliyâ-ı kiram’ın,
veliyullahın, şeyh’lerin özel ilâhi ilham sonucu tertip ederek
okumayı âdet ettikleri evradları mevcuttur. Bunlara “Hizb” de
denilirmiştir. Evliyâullah, hem kendileri bunları itiyad haline
getirerek okumuşlar hem de onların talebeleri ‘müridleri)
okumuşlardır. Birçok evliyâullah’ın kendi isminle anılan
evradları halen günümüzdede mevcuttur.
Evradları, Hizb’leri okumak isteyen nasipkar kimselere
evliyaullah başlıca şu tavsiyeler de bulunmuşlardır: 
Öncelikle
“Bu duaların” çok büyük faydalar
sağlayacağına şüphesiz inanmalarını yani hulûs-û kalb
sahibi olmalarını, halis samimi niyet etmelerini (Allah için
okumalarını), abdestli olmalarını, kıbleye yönelerek, belli
vakitlerde özellikle de duaların manaları üzerinde tefekkür
ederek, içtenlikle ihlasla okumalarını söylemişlerdir.
Böylelikle ancak evrad-ı şeriflerin nurlarından gereğince
faydalanacaklarını bildirmişlerdir. 
Bizim de Cenab-ı Hak’dan niyazımız; okurlarımıza,
yakınlarına, bu hazine değerindeki evrad-ı şerif’i bu güne
kadar okuyanlara, bu günden sonra da okuyacak olanlara ve
sizlere ulaştırıncaya kadar hizmeti geçenlere rahmet ve
mağfiret etmesidir. Özellikle de şeyhlerin içinde yeğane
olarak şeyh’lerin en üstünü üstadların üstadı; şeyhlerin şeyhi
“Şeyhu’l Ekber” ünvanının sahibi Muhyiddîn ibn. Arabi
hazretlerinin bu dualarının sırlarından, nûrundan gereğince
faydalanmayı, hazmınla, şükrünle cümlemize nasib etmesini,
bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı
bağışlamasını indindeki en yüce isminin yüzüsuyu hürmetine
dileriz. Amin.

EVRADI USBUIYYE

Muhyiddini Arabi'nin Günlük VirdiBismillahirrahmanirrahiym

Kale’şşeyhu’l ekberu ve’l kibritu’l ahmer ve’lezheru
seyyidi eş-şeyh Muhyiddiyni Muhammed ibnu Aliyyi ibni
Ahmede’l mağriybiyyu endulusiyyu nefeanallahu biulûmihi
fiddünya ve âhireh bi Muhammedin ve âlihi elhamdulillahi alâ
husni tevfikihi.
Şeyhu’l Ekber, Kibrit-i Ahmer en parlak nur efendim
Şeyh Muhyiddin Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Mağribi el
Endülüsi -Allah dünya ve ahirette bizi onun ilimlerin ve onun
muvaffak olduğu şeylerden ve Muhammed Aleyhisselam’dan
ve Ehl-i Beytinden bizi yararlandırsın - şöyle der:
“Elhamdulillahi alâ husni tevfiykiyhi. Ve eseluhu’lhidâyete
ilâ sulûki tariykihi. Ve ilhâmen alâ tahkiykihi. Ve kalben
mûkiyna ilâ tasdiykihi. Ve aklen nûraniyyen bi inâyeti
tesbiykihi,  ve revhan ravhaniyyen ilâ teşriyfi. Ve nefsen
mutmainneten minel cehli ve fehmen lâmi’an bi el-mâil fikri
ve beriykihi. Ve sirren zâhiren bi selsebiyli’l-fethi ve rehiykihi.
Ve lisanen mebsûtan bi bisâti’l-bestı ve terviykihi. Ve fikren
samiyen an zuhrufi’lfaniy ve tezviykihi. Ve basiyreten
tuşâhidu sirrel vucûdi fiy teğriybi’lkevni ve teşriykihi. Ve
hevâssen salimeten bi-mecariy errevhi tetriyki. Ve fıtraten
tahireten min zukâminnaksi ve tatbiyki. Ve kariyhaten
munkadeten bi zimâmi’şşer’i ve tevsiykihi. Ve vakten
musaiden licem’ihi ve tefriykihi. Ve salâten ve selâmen alâ
Muhammedin ve ferikihi. Ve hulefâi min ba’dihi vettabiiyne
sulûken tariykihi. Ve sellim tesliymen. Emma ba’du feinnel
murade huvallahu fi’lvucudi veşşuhûdi ve huve’l-maksûd. Ve
lâ inkâre ve lâ cuhûd. Ve huve hasbî ve ni’mel vekiyl.”
Tevfikinin güzelliğinden dolayı hamdolsun Allah’a...
yolunda süluk etmeye iletmesini; hakikatini ilham etmesini;
tasdikine yakinen inanmış bir kalp, ezeli takdirinin inayetiyle
nurani bir akıl, rahmetiyle şerefli kıldığı bir ruh, cehaletten
kurtulup itminane ermiş bir nefis, fikir kıvılcım ve
parıldayışlarıyla aydınlanan bir anlayış, fetih pınarı ve halis
içeceğiyle berrak kılınmış bir sır, ufkun geniş sergisiyle
yayılmış apaçık bir lisan, fani dünyanın çekici süslerinden ve
zevklerinden öte yüce bir düşünce, varlığın sırrını evrenin
batışında ve doğuşunda gözlemleyen bir basiret, ruhun
mecralarında ve yollarında akan salim bir duygu, ve
noksanlık felaketinden ve sızmasından beri bir fıtrat, şeriatın
dizginlerine ve bağlarına boyun eğen bir huy, cemine ve
tafsiline uygun bir vakit vermesini diliyorum.
Salât ve selam olsun Muhammed’e, ehlibeytine ve
grubuna, O’ndan sonra gelen halifelere, yolunu izleyen
tabiine.
Biliniz ki, varlık ve şuhutta murad O, Allah’dır. O’dur
maksad. Ne inkar var ne ret. O bana yeter ve ne güzel
vekildir O.
İbn. Arabî.

PAZAR 
Gece Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillahirrahmanirrahîym

İlâhiy ente el-muhiytu biğaybi kulli şâhidin. Vel-müstevliy
alâ bâtıni külli zâhiri. Es’eluke binûri vechikelleziy secedet
lehu’lcibahu. Ve anet lehu’lvücûhu. Ve binûrikelleziy şehasat
ileyhi’l ebsâru en tehdiyeni ilâ sırâtike’lhâssîy hidâyeten
tasrifu bihâ vechiy ileyke ammen sivâke. Ya men huvel
huvvu’lmutlaku. Ve ena’l huvvul mukkayyedu. Ya men lâ
huve illâ huve. İlâhiy şâ’nuke kahru’l e’adâiy ve kam’ul
cebbâriyne. Eseluke mededen min izzeti esmâike’l kahriyyeti
yemneuniy min kulli men erâdeniy bisûin hattâ ekuffe bihi
ekuffel bâğiyne ve aktaa bihi dâbirezzalimiyne, ve mellikniy
nefsiy mulken yukaddisuniy an kulli hulukin şey’nin vehdiniy
ileyke yâ hâdiy, ileyke merciu kulli şeyin. Ve ente bikulli şeyin
muhıytun. Ve huve’lkâhiru fevka ibâdih. Ve huve’l latıyfu’l
hayru. İlâhiy entel kadiymu alâ kulli nefsin. Velkayyûmu alâ
kulli ma’nen ve hissin. Kaderte fekaherte ve alimte fekaderte
feleke’lkudretu velkahru. Ve biyedike el-halku vel’emru. Ve
ente ma’a kulli şey’in kurbel kurbi ve mevlâhu. Ve bil’ihâtati
mudebbiruhu ve hudâhu. İlâhiy inniy es’eluke mededen min
esmâa’ike’lkahriyyeti, tukavviy biha kuvâyel kalbiyyeti vel
kâlibiyyeti hattâ lâ yelkâniy sâhibu kalbin illenkalebe alâ
a’kibeyhi makhûren. Ve es’eluke ilâhiy lisânen nâtıkan. Ve
kavlen sâdıkan ve fehmen lâyikan ve sırran fâaikan. Ve
kalben kabilen ve aklen âkılen ve fikren muşrikan ve şavkan
muklikan ve tarkan mutrikan ve tevkan muhrikan. Ve hebniy
yeden kaadireten. Ve kuvveten kaahireten. Ve nefsen
mutmainneten. Ve cevaarihen litaatike leyyineten. Ve
kaddisniy lilkudûmi aleyke, verzuknî’ttakaddume ileyke, ilâhiy
hebliy kalben ukbilu bihi aleyke, bifakrin elfakru yakûduhu
veşşevku yesûkuhu, vettevku refiykuhu zaduhu’lhavfu ve
refiykuhu’lkalaku. Ve kasduhu’lkurbu ve’lkabûlu. Ve indeke
zulfa’l kaasidiyne. Ve muntehâ rağbetittâlibiyne. İlâhiy elkı
aleyyessekiynete ve’lvakar. Ve cennibni’l-azamete
ve’listikbar. Ve akımniy fiy makaamilkabûli bil’inaabeti, ve
kaabil kavliy bil’icaabeti. Rabbi karribniy ileyke kurbel’arifiyn.
Ve kaddesniy an alâik’ittab’i. Ve’ezil minniy ilaka
demizzemmi, li ekûne mine’lmutahhiriyn. Ve sallallahu alâ
seyyidiyna muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn.
Ve’lhamdulillâhi rabbilâlemiyn.

PAZAR 
Gece Duasının Türkçe Manası


Bismillahirrahmanirrahîym

İlahi! Sen her görünenin görünmezini kuşatan şahidsin.
Her zahirin batınını bürüyensin. Bütün alınların secde ettiği,
bütün yüzlerin döndüğü veçhinin nuru için, bütün gözlerin
dikildiği nurun için senden beni, sırf sana has olan yoluna
iletmeni istiyorum. Bir hidayet ki beni, senden başka her
şeyden sana çevirsin. Ey mutlak O! Ve ben mukayyet
O’yum. 
Ey O’ndan başka O olmayan! İlahi! Düşmanları
kahretmek ve zalimleri ezmek senin şanındır. Kahır
isimlerinin izzetinden bir yardım istiyorum ki, benim için
kötülük dileyen herkesten beni korusun. Bu sayede kendi
kendime yeteyim. Zorbalara güç yetireyim. Zalimlerin
köklerini kazıyayım. Beni nefsime öyle malik kıl ki, beni her
türlü kötü ahlaktan arındırsın, temizlesin. Beni sana hidayet
ettir.
Ey Hadi! Ki her şeyin dönüşü sanadır. Sen her şeyi
kuşatmışsın. O, kulları üzerinde kahredici güce sahiptir. O,
hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. 
İlahi! Sen her nefisten öncesin, kadimsin. Her anlama ve
hisse hakimsin. Takdir ettin, sonra kahredici gücünle hakim
oldun, bildin ve takdir ettin. Kudret ve kahredicilik senindir.
Yaratma ve emir yetkisi senin elindedir. Sen her şeyle
berabersin, yakınlığın yakını ve mevlasısın. İhata ederek onu
idare eden ve hidayet ettirensin. 
İlahi! Senin kahır isimlerinden yardım istiyorum ki kalbi
ve bedeni kuvvetler onunla güçlensin. Ta ki benimle
karşılaşan her kalp sahibi yenik ve mağlup olarak gerisin geri
gitsin
İlahi! Senden konuşan bir lisan, doğru söz, yaraşır bir
anlayış, üstün bir sır, hakikate yatkın bir kalp, düşünen bir
akıl, gören bir fikir, yerinde durmayan bir şevk, kurcalayan bir
merak, yakıcı bir özlem istiyorum. Muktedir bir el, ezici bir
kuvvet, mutmain bir nefis, sana itaat hususunda uysal
organlar bahşet bana. Sana gelmek için beni kutsa, temizle,
sana gelmekle beni rızıklandır. 
İlahi! Bana öyle bir kalp bahşet ki, onunla muhtaç olarak
sana yöneleyim. Muhtaçlık ona öncülük etsin, özlem onu
sürsün, iştiyak yoldaşı olsun, korku azığı olsun, yerinde
durmayan bir tereddüt arkadaşı olsun. Ama da yakınlık ve bu
kabul olsun. Yönelenlerin yakınlığı senin katındadır.
İsteyenlerin arzularının sonu sendedir. 
İlahi! Üzerime sekine ve vakar indir. Büyüklenmekten ve
kibirden beni uzak tut. Yönelmiş olarak kabul makamına beni
yerleştir. Sözüme icabetle karşılık ver. 
Rabbim! Beni ariflerin yakınlığıyla kendine yakın kıl.
Tabiat bağlarından temizle beni. Temizlenenlerden olmam
için yerme(zem) kanının pıhtısını benden gider. 
Efendimiz Muhammed’e, ehlibeytine ve bütün ashabına
salât et. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun.

PAZAR 
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu

 
Bismillahirrahmanirrahîym

Bismillâhil fâtihil vucûd velhamdulillâhi muzhiri kulli ve lâ
ilâhe illallâhu tevhiyden mutlekan an keşfin ve şuhûd vallâhu
ekberu minhu bede’el emru ve ileyhi yeûd ve subhânallâhi
mâ semme sivâhu feyuşhedu velâ ma’ahu ğayruhu ma’bûd
vâhidun ehadun alâ mâ kâne aleyhi kable hudûsi’lhudûd lehu
fîy kulli şey’in âyetun tedullu alâ ennehu vâhidun ehadun
mevcûd sirruhu munezzehun seterehu anil id’râki vennufûd
velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym kenzun
ihtassanâ bihi min hazâ’inilğaybi velcûd estenzilu bihi kulle
hayrin ve edfau bihi kulle şerrin ve dayr ve eftuku bihi ratkın
mesdûd ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûne fîy kulli emrin
nezele ev huve nâzil ve fiy kulli hâlin ve meka’min ve hâtırın
ve vâridin ve masdarin ve vurûd vallahu huve’lmercuvvu
likülli şeyin ve fiy kulli şeyin huvel me’mûlu vel meksûd
vel’ilhâmu minhu velfehmu anhu velmevcûdu huve velâ
inkâre velâ cuhûd izâ keşefe felâ ğayr ve izâ setere fekullun
ğayru ve kullun mahcûbun ma’bûdun bâtınun bil’ ehadiyyeti
zâhirun bil’vâhidiyyet ve anhu ve bihi kâne kevnun kulli şey’in
felâ şey erzişşeyu fiyl hakiykati ma’dûmun mefkûd fehuve’l
evvelu ve’l-âhiru ve’z-zâhiru ve’l-bâtınu ve huve bikulli şey’in
aliym kable kevnişşey’i ba’del vucûdi lehu’l-ihâtatu’l-vâsiah
ve’l-hakiykatu’l-câmiatu ve’ssirrul kaim ve’lmulkuddâimu
velhukmullâzim ehlussenâi velmecd huve kemâ esney alâ
nefsihi fehuvel hâmidu velhamdu velmahmûd ehadiyyuzzât
ve ehadiyyul esmâi vessıfât aliymun bilulliyâti velcuz’iyyât
muhiytun bilfevkiyyâti vettahiyyat velehu anetil vucûhu min
kullilcihât allâhümme ya men huvelmuhiytulcâmiu ve yâ men
lâ yemneuhu minel’atâi mâni’ yâ men lâ yenfedu mâ indehu
ve amme cemiy’al halâiki cûduhu ve rifduh allâhu’mmeftah
lîye eğ’lâka hazihi’lkunûz vekşiflîy hekâika hazihi’rrumûzi ve
kun ente muvâcihiy ve vuchetiy vahcubniy biru’yetike an
ru’yetiy vemhu bizuhûri tecelliyke cemi’a sıfatıy hattâ lâ
yekûne liy vichetun illâ ileyk ve lâ yekau minniy nazarun illâ
aleyk venzuri allâhumme ileyye biaynirrahmeti ve’l-inâyeti
ve’l-hifzi ve’rriâyeti ve’l-ıhtısâsi ve’l-vilâyeti fiy kulli şeyin hattâ
lâ yahcubuniy an ru’yetiy leke şey’un ve ekûne nâzıren ileyke
bimâ emdedteniy bihi min nazarike fiy kulli şey’ vec’alniy
hâdian litecelliyke ehlen li’ihtisâsike ve tevelliyke mahalle
nazarike min halkik ve mufiydan aleyhim min atâ’ike ve fadlik
yâ men lehulğınâul mutlaku ve li’abdihil fakrul muhakkak yâ
ğaniyyen an kulli şey’in ve kullu şey’in muftekırun ileyhi ve yâ
men bi-yedihi emru kulli şey’in ve emru kulli şey’in vâciun
ileyh ve yâ men lehul vucûdul mutlaku felâ ya’lemu mâ huve
illâ huve velâ yustedellu aleyhi illâ bih’ Allahumme ve yâ
musahhirel a’mâlissâlihati li’l-abdi nef’uhâ aleyhi lâ
maksadaliy ğayruk velâ ye’suniy illâ cûduke ve hayruke yâ
cevâdu fevkal emâli yâ mu’tiye’nnevâli kable’ssuâli yâ men
vekafe dûnehu kademu kulli tâlibin yâ men huve alâ emrihi
kâdirun ve ğâlibun yâ men huve likulli şey’in vâhibun ve izâ
şâe sâlibun ehimmu ileyke bi’s-sûali fe ecidûni abden leke
alâ kulli hâlin fetevelliniy yâ mevlâye fe ente evlâ bihî minniy
keyfe aksiduke ve ente verâel kasdi em keyfe etlubuke
vettalebu aynu’l bu’di eyetlebu men huve kariybun hâdir em
yuksadu mine’l-kasdu fiyhi tâaihun ve hâairun ettalebu lâ
yesılu ileyke ve’l kasdu lâ yesduku aleyke tecelliyâtu zâhirike
lâ tulhaku ve lâ tudreku ve rûmuzu esrârike lâ tenhellu velâ
tenfeku eya’lemul mevcûdu kunhe men evcedehu em
yebluğul abdu hakiykate menista’bedehu e’ttalebu ve’lkasdu
ve’l-kurbu ve’l-ab’du sıfâtu’l abdi femâ zâ yebluğul abdu
bisıfâtihi mimmen huve munezzehu muteâlin fiy zâtihi ve
kullu mahlûkin mehalluhu’-aczu fiy mevkifi’z-zulli alâ bâbi’l
izzi an neyli idrâkî hazâl kenzi keyfe a’rifuke ve ente
bâtınulleziy lâ tu’ref ve keyfe lâ a’rifuke ve entezzâhirulleziy
ileyye fiy kulli şeyin tetearrefu keyfe uvehhiduke velâ
vucûdeliy fiy aynil ehadiyyeti ve keyfe lâ uvehhiduke
vettevhidu sirrul ubûdiyyeti subhâneke lâ ilâhe illâ ente mâ
vehhadeke min ehadin iz ente kemâ ente fîy sâbikil azeli ve
lâhikil ebedi feala tahkiykî mâ vehhadeke ehadun sivâke ve
fiyl cumleti mâ arafeke illâ iyyâke betante ve zaherte felâ
anke betante velâ liğayrike zaherte fe ente ente lâ ilâhe illâ
ente fe keyfe bi hâzaşşekli yenhellu huvel evvelu âhiru vel’
âhiru evvelu fe yâ men ebheme’l-emre ve ebtamessirra ve
evka’a fiylhiyreti velâ hayrete es’eluke. Allahumme
keşfessirril ehadiyyeti ve tahkîykel ubûdiyyeti vel kıyâme
birrubûbiyyeti bimâ yeliyku bihadretihâl aliyyeti fe enâ
mevcûdun bike hâdisun ma’dûm ve ente mevcûdun bâkin
hayyun kayyumun kadiymun ezeliyyun âlimun ma’lumun fe
yâ men lâ ya’lemu ma huve illâ huve es’eluke allâhumme’l
herabe minniy ileyke vel cem’a bicemiy’i mecmûiy aleyke
hatta lâ yekûne vucûdiy hicâbiy an şuhûdiy yâ maksûdiy mâ
fâteniy şeyun izâ enâ vecedtuke ve lâ cehiltu şey’en izâ enâ
alimtuke ve lâ fekadtu şey’en izâ enâ şehidtuke fenâiy fiyke
ve bekâiy bike ve meşhûdiy ente lâ ilâhe illâ ente ente kemâ
şehidte ve kemâ alimte ve kemâ emerte ve şuhûdiy aynun
vucûdiy femâ şehidtu sivâiyi fiy fenâiyi ve bakâiyi vel işâretu
ileyye vel hukmu liy aleyye vennisbetu nisbetiy vekullun
zalike rutbetiy veşşe’nu ş’anî fiy zuhûri velbutûni ve
serayânissirril mesûni huviyyetun sâriyetun mezâhirun
bâdiyeh vucûdun ve ademun ve nûrun ve zulemun levhun ve
kalemun sem’ûn ve samemun cehlun ve ilmun harbun ve
silmun samtun ve nutkun retkun ve fetkun hakiykatun ve
hakkun ğaybûbiyyetun ezelun deymûmiyyetun ebedun “kul
huvallâhu ehad allâhussamed lem yelid ve lem yûled ve lem
yekun lehu kufuven ehad” ve sallallahu ale’l-evveli fiyl iycâdi
ve’l-vucûd el fâtihi li kulli şâhidin hadretiye’şşâhidi ve’l
meşhûd essiru elbâtınu vennûru’zzâhiru aynu’l maksûdu’l
mumeyyezi kabdatiyessebki fiy âlemi’l-halki minel mahsûsi
vel ma’bûd’irrûhu’l-ekdasu     
el-aliyyu vennûrul ekmelu’l
behiyyu el-kaimu bikemâlil ubûdiyyeti fiy hadreti’l
ma’bûdilleziy ufiydu alâ rûhihi min hadreti rûhâniyyetihi
vettesalat bimişkâti kalbihi eşi’atu nûraniyyeti fehuverresûlul
mukarrebun velveliyyul mes’ûd ve alâ âlihi ve ashâbihi
hazâini esrârihi ve meâdini’l-envârihi ve metâli’i akmârihi
kunûzil hekâiki hudâti’l halâiki nucûmil hudâ limenikteda
vesellim tesliymen kesiyren ilâ yevmiddin velhamdulillâhi
rabbilâlemiyn ve subhânallâhi ve mâ enâ minelmuşrikiyn ve
hasbunallâhu ve ni’mel vekiyl velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil aziym.

PAZAR 
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym
Vucudu açıp başlatan Allah’ın adıyla. Her varlığı açığa
çıkaran Allah’a hamdolsun. Allah’dan başka ilah yoktur.
Keşifle ve müşahede ile bilinen bir tevhiddir bu. Allah
Ekber’dir, emir Ondan başlar, Ona döner. Allah münezzehtir.
O’ndan başka bir şey yoktur ki görünsün. Onunla beraber
ibadet edilen başka biri yoktur. O Vahid’dir  (Bir’dir) ,
Ahad’dır (tek’dir), sınırların meydana gelişinden önce olduğu
gibidir. Her şeyde Ona dair bir ayet vardır; Onun birliğine,
tekliğine ve varlığına delalet eder. Sırrı münezzehtir; O’nu,
idrak edilmekten, nüfuz edilmekten gizlemiştir.
Kuvvet ve değiştirme gücü ancak üstün ve azamet sahibi
Allah’ındır. Bu, bize has kıldığı bir hazinedir, gayb ve
cömertlik hazinelerinden. Onunla her hayrın indirilmesini ister
ve her şerrin, her zararın savılmasını dilerim. Kapalı her
menfezi Onunla açarım. Biz Allah’tan geldik ve yine Ona
döneceğiz, indirdiği veya indirmekte olduğu her emirdi. Her
halde, her makamda, her düşüncede, her ilhamda, her
çıkışta ve her girişte. Her şey için ve her şeyde umut edilen
Allah’dır. Umulan ve kast edilen Odur. İlham Ondan gelir,
Ondandır anlamak. Varlık Odur, ne inkar var ne de ret. Açığa
çıktığı zaman, hiçbir şey yoktur. Gizlendiği zaman her şey
başkadır. Her şey teklikle perdelenmiş, mabud ve batındır,
birlikle de zahirdir. Her şeyin varlığı Ondan ve Onunladır, bu
yüzden hiçbir şey yoktur. Şu halde şey hakikatte yok ve
yitiktir. 
O, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilir. Bir
şeyin olmasından önce de , varlığından sonra da geniş
kuşatma Onundur. Onundur kapsamlı hakikat ve daima
geçerli olan sır. Daimi mülk ve ayrılmaz hakimiyet. O övgüye
ve ululuğa layıktır. O, kendini övdüğü gibidir. Hamdeden de,
hamd da, hamdedilen de Odur. Zatı tektir. İsim ve sıfatları
birdir. Küllileri ve cüzileri bilir. üstleri ve altları ihata etmiştir.
Her yönden yüzler Ona yönelmiştir. 
Allah’ım! 
Ey ihata eden ve cem eden! Ey hiç kimsenin bağışına
engel olamadığı! Ey katında olanların tükenmediği! Ey
cömertliği ve bağışı bütün varlıkları kapsayan! Allah’ım!
Benim için bu hazinelerin zincirlerini aç. Bu remzlerin
hakikatlerini açığa çıkar. Benim yöneldiğim, yönüm ol.
Rüyetinle beni rüyetimden perdele. Tecellinin zuhuruyla
bütün sıfatlarımı sil. Benim bakışım senden başkasına
ilişmesin. 
Allah’ım! Bana her şeyde rahmet, inayet, koruma, riayet,
ihtisas, velayet gözüyle bak. Ta ki hiçbir şey beni seni
görmekten perdelemesin ve ben, beni desteklediğin
bakışınla her şeyde sana bakıyor olayım. Beni tecelline
boyun eğen, sana has olmaya layık ve mahlukatın içinde
velayetinin mahalli kıl. Senin bağışını ve fazlını onlara
bahşeden olayım. 
Ey mutlak zenginliğe sahip ve ey kulları muhakkak
fakirlik içinde olan! Ey her şeyden müstağni ve her şeyin
muhtaç olduğu! Ey her şeyin emri elinde olan ve her şeyin
dönüş mercii! Ey mutlak varlık sahibi! Ne olduğunu Ondan
başka kimse bilemez. Ona ancak Onunla delalet edilir. Ey
salih amelleri kuluna musahhar kılan! Ki yararı kendisine
dönsün. Senden başka bir maksadım yoktur benim. Ancak
senin cömertliğin ve hayrın bana kafi gelir. 
Ey beklentilerin ötesinde cömert olan! Ey istenmeden
önce ihtiyaçları bahşeden! Ey her isteyenin adımlarını
önünde durduğu! Ey emrine güç yetiren, galip olan! Ey her
şeye bağışta bulunan ve istediğinde bağışını alan! İsteyerek
sana yalvarıyorum: her durumda beni sana kulluk eder bul.
Beni dost edin ey mevlam! Senden ona benden daha
layıksın. Sen ki maksadın ötesindesin, nasıl sana kast
edeyim! İstemek uzaklığın kendisi iken nasıl seni talep
edeyim! Yakın ve hazır olan ister mi? Ya da içinde kasıt
şaşkın olan kimse nasıl kast eder? Talep sana ulaşmaz ve
kast etme senin için geçerli olmaz. Zahirinin tecellilerine
erişilmez, idrak edilmez. Sırlarının remzleri çözülmez,
parçalanmaz. Mevcut olan kendisini var edenin künhünü
bilebilir mi? Kul, kendisini kul edinenin hakikatine varabilir
mi? İstemek, kast etmek, yakınlık ve uzaklık kulun
sıfatlarıdır. Böyle iken kul bu sıfatlarıyla, zatı itibariyle müteal
ve aşkın olandan neyi kavrayabilir. Her mahluk acz
mahallinde, zillet konumunda ve izzet dergahında
durmaktadır ve bu hazineyi idrak etmekten uzaktır. Seni
nasıl bilebilirim ki sen, bilinmeyen batınsın! Ve sen, her
şeyde kendini bana tanıtan zahirsin. Teklik aynında bana ait
bir varlık yok iken seni nasıl birleyebilirim! Ve tevhid kulluğun
sırrı iken seni birlememem mümkün mü! Sen münezzehsin,
senden başka ilah yoktur. Hiç kimse seni birlemiş değildir.
Çünkü sen ezeli geçmişte ve ebedi gelecekte olduğun
gibisin. O halde gerçek anlamda senden başka seni birleyen
kimse yoktur. Kısacası, seni senden başka bilen yoktur.
Batınsın, zahirsin. Kendinden gizlenip batın olmuş değilsin
ve başkası için de zahir değilsin. Sen sensin. Senden başka
ilah yoktur. Ahirin evveli ve evvelin ahiri olan bu şekilde
çözülür mü? 
Ey emri müphem kılan, sırrı gizleyen ve hayret yok iken
hayrete düşüren! Allah’ım! Senden tekliğin sırrını, kulluğun
hakikatini, yüce huzura layık olan şekilde rububiyetle kaim
olmayı istiyorum. Ben seninle varım, sonradan olmayım, yok
olucuyum. Sen varsın, bakisin, daima dirisin, her şeye
hakimsin, kadimsin, öncesizsin, bilensin, bilinensin. 
Ey mahiyetini kendisinden başka kimsenin bilmediği
Allah’ım! Senden, kendimden sana kaçmayı, bütünümle
sende cem olmayı istiyorum. Ki varlığım şühüduma perde
olmasın.
Ey maksadım! Seni bulduğumda hiçbir şeyi kaybetmem.
Seni bildiğimde hiçbir şeyi bilmemiş olmam ve seni
müşahede ettiğimde hiçbir şeyi yitirmiş olmam. Fena
bulmam sende, Beka bulmam seninledir. Müşahede ettiğim
sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen müşahede ettiğin,
bildiğin ve emrettiğin gibisin. Müşahedem varlığımın
aynısıdır. Ben fena bulurken de bekaya erişirken de
kendimden başkasını müşahede etmedim. İşaret banadır,
hüküm benim için ve banadır. Nispet benim nispetimdir ve
bütün bunlar benim mertebemdir. Zuhurda, batında, korunan
sırrın sirayetinde durum benim durumumdur. Sirayet eden bir
hüviyet, açık ve belirgindir. Varlık, yokluk, nur, zulmet, levh,
kalem, işitme, sağırlık, cehalet, bilme, savaş, barış, susma,
konuşma, bütünlük, parçalanma, hakikat, hak, gaiplik, ezel,
daimilik ve ebed… 
“De ki: O, Allah Ahad’dır. O Allah Samed’dir.
Doğurmamış ve doğmamıştır. O,nun hiçbir dengi yoktur. O,
Ahad’dır.” 
Allah’ın salât ve selam var etme ve varlıkta ilk olanın, her
şahidin fatihi, görenin ve görünenin hazırı gizli sır, zahir
nurun üzerine olsun. O, mümeyyiz maksadın aynıdır.
Yaratılış aleminde öncelik kabzasıdır. Mabudun yüce ve
kutsal ruhtan, parlak ve mükemmel nurdan yarattığıdır. O,
mabudun huzurunda kulluğun kemalini gerçekleştirmiştir.
Ruhaniyetinin huzurundan onun ruhuna feyiz bahşedilmiştir.
Nurani parıldayışlar onun ruhunun kandiline ulaşmıştır… O,
yakınlaştırılmış resul, saadete erişmiş velidir. Salât ve selam
Onun ehlibeytinin, sırlarının hazineleri, nurlarının kaynakları,
aylarının doğuş menzilleri, hakikatlerinin hazineleri,
mahlukatın yol göstericileri, izleyenlerin rehber yıldızları olan
ashabının üzerine olsun. Din gününe kadar salat ve selam
onlara olsun. 
Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. Allah
münezzehtir ve ben müşriklerden değilim. Allah bize yeter ve
O ne güzel vekildir. Yüce ve azamet sahibi olan Allah’tan
başka kudret ve güç sahibi yoktur.

PAZARTESİ 
Gece Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

İlâhî vesia ilmuke kulle ma’lûm. Ve ehatat hubretuke
bâtıne kulle mefhûmin ve tekaddeste fî ulâke an kulle
mezmûmin ilâ yevmiddiyn ve’l hamdu’llahi rabbi’l alemiyn
tesamet ileyke’l himamu. Ve saide ileyke’l kelimu. Entel
muteâlî fî sumuvvike. Feakrabu meâricinâ ileyke’ttenezzulu
ve ente’l-muteazzizu fî uluvvike. Fe eşrefu ahlakına
ileyke’ttenezzulu.  Zaharte fî kulli bâtınin ve zâhir. Ve dumte
ba’de kulli evvelin ve âhir. Subhaneke lâ ilâhe illâ ente
secedet
li-azametike’l-cibahu. Ve tene’ammet
bizikrikeşşifâhu. Es’eluke bi’ismikel aziymillezî ileyhi
sumuvvu kulli muterakun. Ve minhu kabûlu kulli mutelakkin.
Sirren tetlubunî fîhi’l himamu’l aliyyetu. Ve tenkadu ileyye
fîhi’l enfusu’l ebiyyetu. Ve es’eluke rabbî en tec’ale sullemî
ileyke’ttenezzule ve mi’racî ileyke’ttehaddu’a ve’ttezellule.
Ve’knufnî biğâşiyetin min nûrike tekşifu lî bihâ kulle mestûrin.
Ve tehcubunî an kulli hâsidin ve meğrûrin. Ve heblî hulukan
eseu bihi kulle halkın. Ve ekdî bihi kulle hakk, kema ve si’ate
kulle şey’in rahmeten ve ilmen. Lâ ilâhe illâ ente yâ hayyu yâ
kayyumu. Rabbi rabbinî bi-latıyfî rubûbiyyetike terbiyete
muftekirin ileyke lâ yestağnî anke ebeden. Ve râkıbnî biayni
inâyetike bi-murâkabetin tehfazunî an kulli târikin yetrukunî
bi-emrin yesû’ûnî fî nefsi ev yukeddiru aleyye vaktî ve hissî.
Ev yektubu fî levhin hattan mine’l-hutûti verzuknî râhete’l
unsi bike ve rakkınî ilâ makami’l-kurbi minke ve ravvih rûhî
bi-zikrike ve reddidnî beyne rağabin fîke ve rehebin minke.
Ve reddinî biridâi’rrıdvâni ve evridnî mevâride’l kabûli ve
heblî fîyke rahmeten minke telummu bihâ şe’asî ve
tukemmilu biha naksıy. Ve tukavvimu ivecî. Ve teruddu
şâridî. Ve tehdî hâirî. Fe inneke rabbu kulli şey’in ve
murebbiyih. Rahimte’zzevate ve refe’ate derecâte. Fe inne
kurbeke rûhu’l ervâhu. Ve reyhânu’l efrâh. Ve unvânu’l felâh.
Ve râhatu kulli murtahi. Tebârekte rabbe’l erbâbi. Ve
mu’atikarrikabi. Ve kâşife’l azâbi. Vesi’ate kulle şey’in
rahmeten ve ilmen. Ve ğaferte’zzunûbe hanânen ve hilmen.
Ve ente’l ğafûru’rrahiymu’l-haliymu’l-aliymu’l-aliyyu’l aziymu.
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve
sahbihi ecmaiyn.

PAZARTESİ 
Gece Duasının Türkçe Anlamı 


Bismillahirrahmanirrahîym

İlâhi! İlmin her malumu kuşatmıştır. Haberdarlığın her
anlaşılanın batınını ihata etmiştir. Yüceliğinde din gününe
kadar her zemm edilenden münezzehsin. Alemlerin rabbi
olan Allah’a hamdolsun. 
Himmetler sana yükselir. Sözler sana çıkar. Sen
ululuğunda aşkınsın. Sana yükselişlerimizin en yakını
tenezzüldür ve sen yüceliğinde erişilmezsin. Sana karşı
takındığımız en şerefli ahlak zelilliktir. Her batında ve zahirde
zuhur ettin. Her evvelden ve ahirden sonra daima varsın.
Sen münezzehsin. İlahlar yoktur. Ancak sen varsın. Senden
başka ilah yoktur. Alınlar senin azametine secde eder.
Dudaklar senin zikrinle nimetlenir. Her özlem sahibinin
yükseldiği en büyük isminle senden istiyorum. Dile getirilen
her isteğin kabulü de ondandır. Bana bir sır ver ki yüksek
himmetler onu bende arasın. Onurlu nefisler ondan dolayı
bana uysun. 
Rabbim! Senden istiyorum ki, sana yükseliş merdivenimi
tenezzül, sana miracımı boyun eğiş ve zelillik kılasın. Beni
nurundan bir örtüyle bürü. Böylece her örtülü bana açılsın.
Beni de her kıskanandan ve gururludan perdelesin. Bana
öyle bir ahlak ver ki bütün mahlukatı kucaklayayım onunla.
Onunla her hakkı vereyim. Tıpkı senin her şeyi rahmet ve
ilimle bürümen gibi. 
Senden başka ilah yoktur. Ey daima diri ve her şeye
egemen olan! Rabbim! Beni rablığının lütfu ile terbiye et. Bir
terbiye ki beni sana muhtaç bıraksın ve ebediyen senden
müstağni kılmasın. Beni inayet gözüyle murakabe et ki bana
nefsim itibariyle kötülükle ilişmek isteyen veya vaktimi ve
duygumu bulandıran veya levhte bana bir satır yazmak
isteyen herkesten korusun. Beni seninle ünsiyet kurma
rahatlığıyla rızıklandır. Beni sana yakınlık makamına yükselt.
Ruhumu zikrinle huzura kavuştur. Beni sana umut bağlamak
ve senden korkmak arasında gidip gelen yap. Bana rıza
gömleğini giydir. Beni kabul mekanlarına girdir. Senin içinde
senden bana bir rahmet bahşet. Onunla dağınıklığım
derlensin, eksiklerim tamamlansın. Eğriliklerim doğrulsun.
Kaçaklarım geri gelsin. Şaşkınlarım yolunu bulsun. Çünkü
sen her şeyin Rabbi; terbiye edicisisin. Zatlara rahmet ettin,
dereceleri yükselttin. Sana yakınlık ruhların rahatıdır,
sevincin reyhanıdır. Rahata eren herkesin dinlencesidir. 
Ey terbiye edenlerin Rabbi! Boyunları emrine ram eden!
Azabı gideren. Sen yücesin. Rahmetin ve ilminle her şeyi
kuşattın. Şefkatin ve hilminle günahları bağışladın. Sen çok
bağışlayansın, Rahimsin, Halimsin, Alimsin, Alâsın, yüceler
yücesisin, azamet sahibisin, ulusun. 
Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in, Onun
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun.

PAZARTESİ 
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

Allâhumme innî es’eluke’nnûra ve’l-hudâ. Ve’l-edebe fî
ıktida. Ve eûzu bike min şerri nefsî. Ve min şerri kulli kâtıin
yaktaunî anke. Lâ ilâhe illâ ente kaddis nefsî mineşşubuhati
ve’l ahlâkısseyyiat. Ve’lhuzûzi ve’l-ğafelati. Vec’alnî abden
mutıy’an leke fî cemiy’ il hâlâti. Ya Aliymu allimnî min ilmike.
Ya Hakiymu eyyidnî bihukmike. Ya Semiy’u esmi’nî minke,
Ya Basiyru bassırnî fî alâike. Ya Habiyru fehhimnî anke. Ya
Hayyu ehyinî bizikrike. Ya Muriydu hallis iradetî bikudretike
ve azametike. İnneke alâ kulli şey’in kadiyr. Allâhumme innî
es’eluke billâhûti zittedbiyr. Ve’nnâsûti zitteshiyr. Vel akli
zitte’siyr. El muhiyti bil kulli ve’lcumleti vettafsılî fî’ttasvîri
vettakdîri ilâhî es’eluke bizatike’lletî lâ tudreku velâ tudrek.
Ve biehadiyyetike’lletî men tevehheme fîha’lmeiyyete fekad
eşreke. Ve bi’ihâtatikelletî men zanne fî ezeliyyetiha ğayren
fekad efike. Ve min nizâmil’ihlâsı fekad infekke. Ya men
sulibe anhu tenziyhen ma lem yekun fî kıdemihi. Ya men
kaddere an kulli şey’in bi’ihâtatihi ve azametihi. Ya men
ebreze nura vucûdihi min zulmeti ademihi. Ya men savvere
eşhâsa’l-eflaki bima evdeahu min ilmihi fî kalemihi. Ya men
sarrefe ahkâmehu biesrâri hikemihi unâdiyke’stiğâsete
be’îdin likariybin. Ve etlubuke talebe muhibbin lihabiybin. Ve
es’eluke suâle mud’tarrin limucîbin. Es’eluke allâhumme ref’a
hicâbilğaybi. Ve halli ikaâli’lvehmi ve’rraybi. Allâhumme
ehyinî bike hayâten vacibeten. Ve allimnî minke ilmen
muhiytan biesrari’l-ma’lumati. Veftah lî bikudretike kenzel
cenneti vel’arşi vezzâti. Ve’mhaknî tahte envâri’ssıfâti. Ve
hallısnî bi minnetike min cemiy’il kuyûdi’lmu’kıdati.
Subhâneke tenzîhan subbuhun tenezzehe an simâti’l-hudûsi
ve sıfâti’nnaksi. Kuddûsun tetahhere min eşbahi’zzemmi ve
mûcibâ’tirrafdı. Subhâneke e’cezte kulle talibin anil vusûli
ileyke illâ bike. Subhâneke lâ ya’lemu men ente sivake.
Subhâneke ma ekrabeke me’a tereffu’i ulâke. Allâhumme
elbisnî subhate’l-hamdi ve reddinî biridâi’l-izzi ve tevvicnî
bitaci’l celali ve’lmecdi. Ve cerridnî an sıfatî zevâti’l hezli
ve’lciddi. Ve hallısnî min kuyûdi’l addi ve’lhaddi ve
mubaşereti’l hılafi ve’nnaksı ve’zzıddı bimennike. İlâhî ademî
bike aynu’lvucûdi ve bekaî meake aynu’l-ademi. Fe ebdilnî
mekane tevehhumi vucûdî meake bi tahkıykı adamî bike.
Vecme’a şemlî bi’istihlâkî fiyke. Lâ ilâhe illâ ente tenezzehte
anilmesîli. Lâ ilâhe illâ ente teâleyte aninneziyri. Lâ ilâhe illâ
ente isteğneyte anil veziyri ve’lmuşiyri. Lâ ilâhe illâ ente ya
Ehadu ya Samedu. Lâ ilâhe illâ ente bike’l vucûdu ve
lekessucûdu. Ve ente’l-hakku’l ma’bûdu. Euzubike minnî ve
es’eluke zevâlî annî. Ve estağfiruke min tekıyyetin tub’idu ve
tudnî ve tusmî ve tuknî. Entel vâdiu ve’rrâfiu ve’l mubdiu vel
katıu vel muferriku vel câmiu. Yâ Vâdiu ya Râfiu ya Mubdiu
ya Kâtıu ya Muferriku ya Camiul’iyazel iyâze’l-ğiyâse’l-ğiyâse
ya İyâzî ya Ğıyâsî ennecâten necâtel melâzel melâze. Ya
men bihi necâtî ve melâzî es’eluke fîma seeltuke ve
etevesselu ileyke bimukaddimetil vucûdil evveli. Ve nûril
ekmeli ve rûhil hayâtil efdali. Ve bi-satırrahmetil ezeli. Ve
semâilhuluki’l ecellissabikı birrûhi velfadli. Ve’lhâtimi bissûreti
vel ba’si. Vennûri bi’lhidâyeti ve’lbeyâni. Verrahmeti bil’ilmi
vettemkiyni vel’emâni muhammedini’l mustafâ. Ve’rrasûli’
lmuctebâ ve’ssafiyyu’l-murtaza vennebiyyil muktedâ
sallallâhu aleyhi ve alâ alihi ve sahbihi ve selleme tesliymen
kesiyra ilâ yevmiddiyn velhamdulillâhi rabbil âlemiyn. 

PAZARTESİ 
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

Allah’ım! Senden nur ve hidayet, uymada edep
istiyorum. Nefsimin şerrinden ve beni senden koparan her
koparıcının şerrinden sana sığınırım. İlahlar yoktur ancak
Sen varsın. Nefsimi şüphelerden, kötü ahlaktan, maddi
hazlardan, gafletlerden arındır. Beni, her durumda sana itaat
eden bir kul eyle. 
Ey bilen! Bana ilminden öğret. Ey hüküm ve hikmet
sahibi! Beni hüküm ve hikmetinle destekle. Ey işiten! Bana
kendinden duyur. Ey gören! Bana nimetlerini göster. Ey her
şeyden haberdar! Bana kendini anlat. Ey diri! Beni zikrinle
dirilt. Ey irade sahibi! Kudretin ve azametinle irademi arındır.
Muhakkak senin her şeye gücün yeter. 
Allah’ım! Senden tedbir sahibi bir lahut, musahhar
kılınmış bir nasut, etkili, külli, mücmeli ve mufassalı tasvir ve
takdirde kuşatan bir akıl istiyorum. 
İlahi! İdrak edilmeyen, terk edilmeyen zatınla, beraberlik
vehmedenin şirke gireceği tekliğinle, ezeliliğinde başkasının
varlığını zannedenin iftira ettiği, ihlas nizamından ayrılacağı
kuşatıcılığınla senden istiyorum. 
Ey kadimliğiyle beraber olmayan şeylerin kendisinden
tenzih edilen! Ey ihatası ve azametiyle her şeyi takdir eden!
Ey varlık nurunu adem zulmetinden çıkaran! Ey kalemine
yerleştirdiği ilmiyle feleklerin şahıslarını tasvir eden! Ey
hikmetlerinin sırlarıyla hükümlerini uygulayan! Uzak olanın
yakın olandan yardım istemesi gibi sana sesleniyorum.
Sevenin sevgilisini istemesi gibi seni istiyorum. Muhtaç
olanın icabet edenden dilenmesi gibi senden istiyorum. 
Allah’ım! Senden gayp perdelerinin kaldırılmasını, vehim
ve şüphe sarığının çözülmesini istiyorum. Allah’ım! Beni,
zorunlu bir hayat bahşederek kendinle dirilt. Bana,
malumatların sırlarını kuşatan bir ilim öğret kendinden.
Kudretinle bana cenneti, arşı ve zatı aç. Sıfatların nurları
altında beni sil. Beni düğümleyen tüm bağlardan lütfunla
kurtar. Sen münezzehsin. Apaydınlık bir tenzih. Sonradan
olmalık özelliklerinden ve eksiklik sıfatlarından berilik bir
kutsilik sahibisin ki, yergi şüphelerinden ve reddedilme
gereklerinden uzaksın. Sen münezzehsin. Sana ulaşmak
isteyenlerin tümü, seninle olmaksızın sana ulaşmaktan
acizdir. Sen münezzehsin, senin kim olduğunu senden
başkası bilemez. Sen münezzehsin, yüceliğine rağmen ne
kadar da yakınsın. 
Allah’ım! Bana hamd elbisesini giydir, izzet ridasıyla
üzerimi ört, başıma celal ve ululuk tacını geçir. Şaka ve
ciddiyet zatlarının sıfatlarından beni arındır. Sayı ve sınır
karşıtlarından, farklılık ve eksiklik içinde olmaktan lütfunla
beni kurtar. 
İlahi! Seninle yok olmam varlığını aynı, seninle baka
bulmam yokluğun aynıdır. Seninle yok oluşumu
gerçekleştirmek suretiyle seninle beraber varlığımı
vehmetme mekanından uzaklaştır beni. Sende yok etmek
suretiyle beni derle, topla. Senden başka ilah yoktur.
Benzerden, benzerlikten münezzehsin. Senden başka ilah
yoktur, denk olmaktan münezzehsin sen yüceler yücesisin.
Senden başka ilah yoktur, yardımcı ve danışmandan
müstağnisin. Senden başka ilah yoktur. 
Ey Ahad! Ey samed! Senden başka ilah yoktur, varlık
seninledir ve secdeler sanadır. Sen Hak mabudsun. Benden
sana sığınırım ve kendimden zeval bulmayı istiyorum
senden. Seni uzaklaştıran, beni yakınlaştıran, seni ululayan
ve beni gizleyen bir takiyyeden dolayı senden bağışlanma
diliyorum. Alçaltan, yükselten, yoktan, örneksiz var eden,
kesen, ayıran ve toplayan sensin. 
Ey alçaltan! Ey yükselten! Ey yoktan, benzersiz var
eden! Ey kesen! Ey ayıran! Ey toplayan! Sana sığınıyorum.
Sana sığınıyorum. Senden yardım istiyorum, senden yardım
istiyorum. 
Ey sığınağım! Ey sığınağım! Kurtar! Kurtar! Beni
himayene al! Beni himayene al. Ey kurtuluşumun sebebi ve
sığınağım! Senden istediğim şeyleri isterken, ilk varlığın
öncüsünü, en mükemmel nuru, en üstün hayatın ruhunu,
ezeli rahmetin yayıcısını. En ulu ahlakın semasını, ruh ve
fazilet öncüsünü, suret ve gönderiliş hatemini, hadiyat ve
beyanla gönderileni, ilim, temkin ve eman rahmetini,
Muhammed Mustafa’yı, seçilmiş Rasulu, razı olunmuş safiyi,
önder Nebiyi vesile kılıyorum.
Allah’ım! Ona, ehlibeytine, ashabına kıyamet gününe
kadar salât ve selam et. Alemlerin rabbi olan Allah’a
hamdolsun.

SALI 
Gece Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

İlâhî enteş şediydul batşi. Eliymul ahzi. Aziymul kahril
muteâlî anil ezdâdi ve endâdi. Vel munezzihi anissahibeti vel
evlâdi. Şa’nuke kahrul a’dâi ve kam’ul cebbârîn. Temkuru
bimen teşâu ve ente hayrul mâkiriyn. Es’eluke bismikellezî
ehazte bihinnevâsî. Ve ehracte bihi minessayasî. Ve kazefte
bihirru’be fî kulûbil a’dâi. Ve eşkayte bihi ehleşşekâi. En
tumiddenî birakiykatin min rekaiki ismikeşşedîydi. Tesrî fî
kuvâyel cuz’iyyeti vel külliyyeti hattâ etemekkene min fi’ali
ma uriydu. Felâ yesilu ileyye zulmu zâlimin bisûin ve lâ yestû
aleyye mutekebbirun bicevrin. Vec’al ğadabî leke ve fîke
makrûnen biğadabike linefsike. Ve etmis alâ vucûhi a’dâî
vemsah’hum alâ mekânetihim veşdud alâ kulûbihim vadrib
beynî ve beynehum bisûrin’llehu, bâbun batınuhu,
fihirrahmetu ve zâhiruhu, min kıbelihi el azâbu inneke
şedîydul batşi eliymûl ahzi. Ve kezâlike ahzu rabbike izâ
ehazel kurâ ve hiye zâlimetun inne ahzehu eliymun
şediydun. Rabbi eğninî bike ammen sivake ğanâen yuğnînî
ğâyetel ğınâ an külli hazzin yed’ûnî ilâ zâhiri külli halkin ev
bâtini emrin ve belliğnî ğâyete teysiyri. Verfa’nî ilâ sidreti
muntehâye. Ve’eşhidnî kevnel vucûdi devriyyen vesseyri
kevriyyen hattâ uâyine sirrettenziyle ilâ ennihayati velavdi
ilâ’l-bidayati hattâ yenkatıal kelamu ve teskune hareketullâmi
ve tümhâ annî nuktau’l-ğayni ve yeûdel vahidu ilâ’l-isneyni.
İlâhî yessir aleyye bissirrillezî yessertehu alâ kesiyrin min
evliyâike teysiyren yu’cimu annî ğayme ğanâiy ve eyyidni fî
zâlike kullihi binûrin şa’şeaniyyi bihatfin yahtifu basara külli
hâsidin minel cinni vel insi ve heblî meleketel ğalabeti likülli
makamin. Ve eğninî ammen sivake ğinâen yusbitu fakrî
ileyke innekel ğaniyyu’l-hamiydu. El veliyyul-meciydul
kerimur-reşiyd. Ve sallallahu alâ seyyidina muhammedin ve
âlihi ve sahbihi ecmaiyn. Kale eş-şeyhu teğammedehullâhu
biğufrânihi. Ve eskenehu e’lâ ğurafi cinânihi: Zahare aleyye
şeyhâni muhibâni fîl halveti fî cebelil fethi senete aşrin ve sitti
mietin fe kâle ehaduhuma: Ervi anni ilâ külli tâlibin sâdikın ve
ilâ külli murîydin muvâfık.

SALI 
Gece Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

İlahi! Senin baskının şiddetli, yakalaman elem vericidir.
Kahrın azimdir. Zıtlardan ve eşlerden yücesin. Eş ve
çocuktan münezzehsin. Düşmanları kahretmek, zorbaları
ezmek senin şanındır. Dilediğine tuzak kurarsın, sen tuzak
kuranların en iyisisin. Kimi perçemlerden yakalayıp
müstahkem kalelerden çıkardığın, düşmanların yüreklerine
korku saldığın, bedbahtları mutsuz kıldığın ismin hakkı için
senden istiyorum. Şiddetle yakalan isminin kullarından birini
bana yardım olarak gönder ki benim cüzi ve külli
kuvvetlerime sirayet etsin, böylece istediğimi yapabileyim.
Hiçbir zalimin zulmü bana ilişmesin, hiçbir zorba zulümle
beni korkutmasın. Öfkemi senin için, seninle ve senin öfkenle
birlik kıl. Düşmanlarımın yüzünü ört, onları oldukları yerde
başka varlıklara döndür. Kalplerini bağla. Benimle onlar
arasına bir sur çek. Bu surun bir kapısı olsun. İçi rahmet, dışı
ise yönelenlere azap olsun. Çünkü senin baskının şiddetli ve
yakalaman elem vericidir.
“Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını)
yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir).
Muhakkak onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!”
Rabbim! Beni seninle müstağni kıl ki, senden başkasına
muhtaç olmayayım. Bana öyle bir zenginlik ver ki hiçbir
hazza ihtiyaç duymayayım. Beni her mahlukun zahirine veya
batınına çağıran bir şeye meyletmeyeyim. Beni
kolaylaştırılmışlığın en son noktasına ulaştır. Beni sidre-i
münteha’ma vardır. Varlığın devirselliğine, seyrin
küreselliğine şahit kıl, ta ki tenzilin sonlara gelişinin,
başlangıçlara dönüşünün sırrını göreyim. Ki kelam kesilsin,
“lam”ın hareketi dursun, benden “gayn”ın noktası düşsün, bir
ikiye dönsün. 
Allah’ım! Bir çok velin için kolaylaştırdığın sırrınla benim
için de kolaylaştır. Öyle bir kolaylaştırma ki, müstağniliğimin
bulutunu dağıtsın. Bunların tümünde parıldayan bir nurla
beni destekle. Bu nur cinlerden ve insanlardan her hasetçinin
gözünü kamaştırsın. Bana her makama galip gelme
melekesini bahşet. Beni senden başkasından müstağni kıl.
Ki sana muhtaçlığım sabit olsun. Çünkü Gani ve övgüye
layık olan Hamid sensin. Veli, ulu, kerem sahibi ve doğrultan
sensin. 
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, ehlibeytine ve tüm
ashabına salât ve selam et. 
Şeyh (Allah bağışlamasıyla onu bürüsün, cennetlerinin
en yüce köşklerine yerleştirsin) dedi ki: yüz on altı senesinde
fetih dağında halvette bulunduğum sırada heybetli iki şeyh
bana göründü. Biri dedi ki: Bunu benden bütün sadık
taliplere ve bütün muvafık müritlere rivayet et.

SALI 
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

Rabbi edhılnî fî lucceti bahri ehadiyyetike. Ve tamtâmi
temmi vâhidiyyetike ve kavvinî bikuvveti satveti sultâni
ferdâniyyetike. Hatta ehruce ilâ fedâi siati rahmetike. Ve fî
vechî le meânu berkıl kurbi min esâri rahmetike. Muhâben
biheybetike. Kaviyyen bi kuvvetike. Azîzen bi izzetike.
Muânen bi inâyetike. Muazzizen bi bita’zîmike. Mubeccelen
mukerremen bita’liymike ve tezkiyetike. Ve elbisnî
hıla’elizzeti velkabûli. Ve sehhil liye menâhice’l-vuslati vel
vusûli. Ve tevvicnî bitâcil kerâmeti vel vekaari. Ve ellif beynî
ve beyne ahbâbike fî dâriddunyâ ve dâril karâri. Verzuknî
min nûri ismike satveten ve heybeten hattâ tenkaade ileyyel
kulûbu vel’ervâhu. Ve tahda’a ledeyyel nufûsu vel’eşbâhu.
Ya men zellet lehu rikabu cebâbireti. Ve hada’at ledeyhi
a’nâkul ekâsireti. Ya mâlike’ddunya vel âhireti. Lâ melce’e ve
lâ menca minke illâ ileyke. Ve lâ iânete illa bike. Ve lâ ittikale
illa aleyke. İdf’a annî keyde’l-hâsidîne. Ve zulumati şerril
mu’anidiyne. Vahminî tahte surâdikati izzetike. Ya ekremel
ekremiyne. İlâhî eyyid zahirî fî tahsîli meradıyke. Ve nevvir
kalbî ve sirrî li-littılaı alâ menahıci mesâiyke. İlâhi ve seyyidî
keyfe usaddu an babike bi heybetin minke ve kad ve radtuhu
alâ sikatin bike ve keyfe tueyyisunî min atâike ve kad
eredtenî bi-duâike. Veha ena abduke mukbilun aleyke
multecîun ileyke bâid beynî ve beyne a’dâî kema bâadte
beynel meşrıkı vel mağribi. Va’tıf ebsarehum ve zelzil
akdâmehum ve aşğılhum annî ve nuri kudsike ve celali
mecdike feinneke entallâhul mu’tî celâilenniamil mubecceli’l
mukerremi ihfaznî bicelâli kudsike ve mecdike inneke
entallâhu lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şeriyke leke ve
neşhedu enne muhammeden abduke ve rasûluke ve
safiyyuke ve halîluke limen nâcâke biletâifi’r-ra’feti
ve’rrahmeti [merreteyn / iki defa] ya hayyû ya kayyum ya
kâşife esrâri’lmeârifi vel’ulûmi. Ve sallallâhu alâ seyyidiynâ
muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaiyn subhâne
rabbike rabbil izzeti ammâ yasîfûn ve selâmun alelmurseliyn
velhamdulillâhi rabbil âlemiyn.
SALI Gündüz Duasının Türkçe Anlamı
Bismillâhirrahmânirrahîym
Rabbim! Beni tekliğinin denizinin derinliğine, birliğinin
kabaran dalgalarına sok. Ferdaniyetinin, egemenliğinin,
satvetinin kuvvetiyle beni güçlendir ki rahmetinin genişliğinin
fezasına yüzümde rahmetinin izinden kaynaklanan yakınlık
yıldırımları
parlayarak çıkayım. Heybetinle
heybet
kazanayım. Kuvvetinle kuvvetleneyim. İzzetinle galip
geleyim. İnayetinle gözetileyim. Azametinle aziz olayım.
Öğretmen ve tezkiyenle ikrama nail olmuş üstün olayım.
İzzet ve kabul hilatini üzerime giydir. Vuslat ve kavuşma
yollarını bana kolaylaştır. Keramet ve vakar tacını başıma
geçir. Dünya yurdunda ve sürekli kalış yurdunda benimle
sevdiklerini kaynaştır. İsminin nurundan bana öyle bir satvet
bahşet ki kalpler ve ruhlar peşimden gelsin. Nefisler ve
bedenler önümde boyun eğsin. 
Ey, zorbaların önünde boyun eğdiği! Huzurunda
kisraların eğildiği! Ey dünya ve ahiret hükümdarı! Senden
sadece sana sığınılır, senden sadece seninle kurtulunur.
Yardım ancak sendendir. Sadece sana güvenilir. Hasetçilerin
tuzağını benden uzaklaştır ve inatçıların kötülüklerinin
karanlıklarını. 
Ey kerem sahiplerinin en kerimi! Beni izzetinin
gölgesinde himaye et. 
İlahi! Senin rızanı elde etme hususunda zahirimi
destekle. Senin fiillerinin yollarına muttali olmam için kalbimi
ve sırrımı nurlandır.
İlahi! Efendim! Senden umduğunu bulmadan kapından
nasıl alıkonabilirim; oysa ben sana güvenerek kapına geldim.
Senin kapında bağışından nasıl ümidimi kesebilirim ki,
benden sana dua etmemi isteyen sensin! İşte ben senin
kulunum, sana yöneldim, sığındım. Beni düşmanlarımdan
uzak tut. Tıpkı doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi.
Onların gözlerini al, ayaklarını kaydır, kutsiyetinin nuruyla,
ululuğunun celaliyle onları benden alıkoy. Çünkü görkemli
nimetleri verensin, bağışlayansın, ikram edensin. Kutsiyetinin
ve ululuğunun celaliyle beni koru. Çünkü sen kendisinden
başka ilah olmayansın. Sen birsin, ortağın yoktur. 
Şahitlik ederiz ki Muhammed senin kulun, Rasulun, safin
ve halilindir. Şefkat ve rahmet lütuflarıyla sana münacat
edenlerin dostudur.
Ey daima diri, ey her şeye egemen olan! İrfan ve ilim
sırlarının üzerindeki perdeyi kaldır.
Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in,
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. 
Senin izzet sahibi rabbin, onların isnat etmekte oldukları
vasıflardan
yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün
Rasullere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a
hamdolsun.

ÇARŞAMBA 
Gece Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

İlâhiy ismuke seyyidül esmâ. Ve biyedike melekûtu’l ardı
vessemâi. Ente’l kaâimu bikülli şey’in. Ve huve alâ külli şey’i.
Sebete leke ğınâ’u. Veftekara ilâ feyzi cûdike’l akdesi
küllema sivake’l-el’uluh vel’ena. Es’eluke bi’ismike elleziy
cema’te bihi beyne’l-mutekaâbilati ve’l-muteferrikaâti’l-halki
vel emri. Ve ekamte bihi ğaybe külle zâhirin ve ezharte bihi
şehâdete külle ğâibin en tehebe liy samedâniyyeh usekkinu
bihâ muteharrike kudretike hatta yeteharreke fiy küllu sâkin.
Ve yeskun fiy küllu muteharrik. Fe’eci’ddiniy kıble küllu
müteveccihin. Ve câmia şetâti külli müteferrıkın min haysu
esmuke ellezî teveccehte ileyhi vechetiy vadmehallet indehu
irâdetiy ve kelimâtiy feyaktebise küllün minniy cezvete hüden
taâmmin huve min (imâmeti’l-ferdi muhammedin el
mustafâ sallallâhu aleyhi ve sellem elleziy levlâhu lemma
tesbut) [selâsetu merrâtin / bu kısım üç defa okunacak]
enâniyyetu'l-muktebisi lî mûsâ aleyhi esselâm. Yâ men huve
yâ hu huve mâ huve velâ ene es’eluke bikülli ismin
estemi’dde min elfin el-ğâyb el-muhiyt bihakiykati küllu
meşhûdin en tüşâhideniy vahdete küllu mütekessirin fiy
bâtıni külli hakk ve kesrete küllu muvahhadin fiy zâhiri külli
hakiykatin sümme vahdete zâhiri ve’l-bâtini hattâ lâ yahfâ
aleyye ğaybun zâhir. Vela yeğiybu anniy hafiyyun bâtınun.
Ve eşhedeniy el-külli yâ men biyedihi melekûtu külli şey’in
ente ente kulillâhu (s.a.v.) sümme zerhum fiy havdıhim
yel’abûn. Elif- Laaâm- Miiym. Allahû lâ ilâhe illâ huve el
hayyul el-kayyum. Seyyidî selâmün aleyke ente senediy
sevâun indeke sirriy ve cehriy tesmau nidâiyi ve tücîbu duâiy
mehavvate binûrike zulumatiy. Ve ahyeyte birûhike meytetiy.
Fe’ente rabbî ve biyedike sem’iy ve basariy ve kalbiy
melekate cemiy’î. Ve şerrefte vedıyî. Ve a’leyte kadrîy ve
ref’ate zikrîy. Tebârekte nûra el-envâr. Ve kâaşife’l-esrâr. Ve
vâhibe’l-a’mâr. Ve müsbilel estâr. Tenezzehte fiy sumuvvi
celâlike an simâti’l-muhdesât. Ve alet rütbetu kemâlike an’it
tetarruki ileyhâ binnekaisi ve âafâti veşşehevâti. Ve enâret
bişuhûdi zâtike’leradûne vessemavât. Leke’l-mecdu’l-erfau’
ve’l-cennatu’l-evsau ve’l-izzu’l-emna’u. Subbûhun kuddûsun
rabbünâ ve rabbul melâiketi verrûh. Münevvir’us-sâyâsî’l-
muzlimeti velcevâhiri’l-müdlehimmeti ve münkizu’l-ğarkâ min
bahri'l-heyûlâ. Eûzubike min ğâsikın izâ vekabe ve hâsidin
izâ irtekab. Meliykiy ünâdiyke münâcâte abdin kesiyrin
ya’lemu enneke tesmau ve ya’tekıdu enneke tuciybu vâkıfun
bibâbike vakfete mudtarrin lâ yecidu min dûnike vekiyla.
Es’eluke ilâhiy bil’ismi elleziy efadte bihi hayrâti ve enzelte
bihi’l-berekâti ve menahte bihi ehle’şşükri’z-ziyâdet. Ve
ahracte bihi mine’z-zulumâti ve nesahte bihi ehle şirki ve’d
denâati. En tüfiyda aleyye min melâbisi envârike mâ teruddü
bihî annî ebsâre’l-eadiy hâsireten ve eydiyhum kaâsireh.
Vec’al hazzî minke işrâkan yec’lû liy külle emrin hafiyy. Ve
yekşifu liy an külli sirrin aleyye ve yahriku külle şeytânin
ğaviyyin. Yâ nûrennûr yâ kâşife külli mestûr. İleyke merci’ul
umûr. Ve bike tüdfe’uşşurûr. Yâ rabbi yâ rahiymu yâ ğafûr.
Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve
sahbihi ve selleme tesliymen kesiyrâ.

ÇARŞAMBA 
Gece Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

İlahi! Senin ismin bütün isimlerin efendisidir. Arzın ve
semanın melekutu senin elindedir. Sen her şeyin üzerinde
kaimsin. O, her şeyin üzerindedir. Müstağnilik senin için
sabittir. Senden başka, o ve ben olarak her şey senin kutsal
cömertliğinin feyzine muhtaçtır. Yaratma ve emrin bütün
karşıtlarını ve ayrılarını cem ettiğin, bütün zahirlerin gaybını
ikame ettiğin, bütün gaiplerin görünenlerini izhar ettiğin ismin
hakkı için senden istiyorum. Bana öyle bir samedanilik
bahşet ki onunla kudretinin muharrikini durdurayım, böylece
içimdeki bütün sakinler harekete geçsin. İçimde bütün
hareketliler de sakin olsun. Kendimi bütün yönelenlerin
kıblesi, bütün dağınıkların derleyicisi bulayım. İsmin hakkı
için ki yüzümü ona yönelttim, onun yanında irademi ve
sözümü savurdum. Herkes benden bir kap eksiksiz hidayet
alsın.
O, yegane imam Muhammed Mustafa’nın
hidayetidir. Eğer o olmasaydı, bu varlık olmazdı.-(bu
kısım üç kere okunacak)- Musa’nın (a.s) benliğini iktibas
etsin benden herkes. Ey O olan! Ey O! O, ne Odur ne de
ben. Bütün görünenlerin hakikatini kuşatan bin gaipten
kaynaklanan ismin hakkı için senden istiyorum. Her çok’un
birliğini her hakkın içinde ve her hakikatin zahirinde bütün
birlerin çokluğunu, sonra zahirin ve batının birliğini bana
göster, ki zahirin gaybi ve batının gizliliği benden
saklanmasın. Ey her şeyin melekutu elinde olan! Bana küllü
göster. Sen sensin. 
Sen Allah de, sonra da onları oyunlarıyla baş başa
bırak…Elif. Lam. Mim. Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O
daima diridir, her şeyin üzerinde kaimdir. 
Efendim! Selam üzerine olsun. Sen benim efendimsin.
Benim gizlim de açığım da senin yanında birdir. Benim
seslenişimi duyarsın ve dualarıma icabet edersin. Nurunla
benim zulmetimi sildin. Benim ölümü hayatınla dirilttin. Sen
benim rabbimsin, kulağım, gözüm ve kalbim senin elindedir.
Sen benim her şeyimin sahibisin. Aşağılığımı şereflendirdin,
değerimi yükselttin, şanımı yücelttin. 
Nurların nuru, sırların açıcısı, ömürlerin bahşedicisi,
perdelerin kaldırıcısı sen yücesin. Celalinin ululuğunda
sonradan olma varlıkların özelliklerinden berisin. Kemalinin
mertebesi eksikliklerin, ayıpların ve şehvetlerin yol
bulmasına kapalı olacak kadar yücedir. 
Zatının şühuduyla arzlar ve semalar nurlandı. En yüce
ululuk, en geniş cennetler ve en ulaşılmaz üstünlük senindir.
Münezzehtir, beridir rabbimiz ve meleklerin ve ruhun
rabbidir. Karanlık dehlizleri, gizli cevherleri aydınlatan, heyuli
denizde boğulanları kurtarandır. Çöken karanlıktan, göz
diken hasetçiden sana sığınırım. 
Ey benim padişahım! Sana sesleniyorum, kırık, senin
işittiğini bilen, senin icabet ettiğine inanan bir kul olarak sana
yalvarıyorum. Muhtaç ve zor durumdaki biri olarak kapında
durdum, senden başka da vekil bulamıyorum. 
İlahi! Hayırları bahşettiğin, bereketleri indirdiğin ve şükür
ehline fazlalıkları lütfettiğin, kullarını karanlıklardan
çıkardığın, şirk ve alçaklık ehlini gazaba uğrattığın ismin
hakkı için senden istiyorum: nurlarının giysilerini üzerime
geçir. Ki düşmanların zarar veren bakışlarını, eksilten ellerini
benden alıkoysun. Senden payıma aydınlanma ver ki her
gizli şey benim için açığa çıksın. Her yüce sırrı benim için
belirginleştirsin. Azdıran her şeytanı da yaksın. Ey nurun
nuru! Her örtülüyü açan! Bütün işlerin dönüşü sanadır. Bütün
kötülükler seninle savılır. 
Ey Rab! Ey Rahim! Ey Gafur! 
Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in,
ehlibeytinin ve ashabının üzerine olsun.

ÇARŞAMBA 
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirahmânirrahîym

Rabbi ekrimniy bişuhûdi envâri kudsike. Ve eyyidnî
bizuhûri setvati sultâni unsike hattâ etekallebe fî subhâti
meârifi esmâike. Tekalluben yutliunî alâ esrâri zerrâti vucûdî
fî avâlim şuhûdî liuşâhide biha ma evda’tehu fî avâlimi’l-mulki
vel melekût. Ve uâyine kudseke fiy sereyâni sirri kudretike fî
şevâhidil lâhûti vennâsût. Ve arrifniy ma’rifeten taâmmeten
ve hikmeten aâmmeten hattâ lâ yebka ma’lûmun illâ ve
ettaliu alâ rekaâıkı dekaâ ıkıhi’l-munbesitati fiy el-mevcûdât.
Ve edfau bihâ zulmetel ekvânil mâniati an idrâki hakaâıkı’l
aâyât. Ve etessarrefu bihâ fiy’l-kulûbi ve’l ervâhi bi
müheyyicâtil mehabbeti vel vidâdi verruşdi verreşâd. İnneke
entel muhibbu’l-mahbûbu vettâlibu’lmatlûb. Yâ mukallibel
kulûb. Ve yâ kâşifel kurûb. Ve ente allâmulğuyûbi
vessetâru’luyûb ğaffâru’z-zunûb. Yâ men lem yezel ğaffâr.
Ve yâ men lem yezel settâr. Yâ ğaffâru, yâ settâru, yâ hafiyz.
Yâ vâfî yâ dâfî. Yâ muhsinu yâ atûfu yâ raûfu yâ latiyfu yâ
aziyzu yâ selâm. İğfirliy vesturniy vahfezniy vekıniy vedfe’
anniy ve ahsin ileyye vetaattaf aleyye ve’l-tufbiy ve aiznî ve
sellimniy velâ tuâhizniy bikabîhi fîâlî ve lâ tucâziyniy bisû’i
a‘mâliy ve tedârikniy aâcilen bilutfike tâm. Ve hâlıs rahmetike
aâmme. Velâ tuhavvicniy ilâ ehadin sivâke. Ve âfiniy va’fu
anniy ve eslihliy şa’niy kullehu. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke
inniy kuntu minezzâlimiyn. Ve ente erhamurrahimiyn. Ve
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi
ve selleme ecmaiyn. Vel hamdulillâhi rabbil âlemiyn.

ÇARŞAMBA 
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

Rabbim! Kutsiyetinin nurlarını müşahede etmekle beni
onurlandır. Ünsiyetinin hakimiyet satvetinin zuhuruyla beni
destekle. Ki isimlerinin marifet parıldayışları içinde yüzeyim.
Bir yüzüş ki, şühud alemlerinde varlığımın zerrelerinin
sırlarına muttali olayım, onunla mülk ve melekut alemlerine
yerleştirdiğin hakikatleri göreyim. Kudretinin sırrının lahut ve
nasut müşahedelerine sirayet edişine tanık olayım. Bana
eksiksiz bir marifet ve genel bir hikmet ver ki, varlıkların içine
yayılmış malumatların inceliklerinin bütün kıvrımlarını,
derinliklerini bileyim. Onunla, ayetlerin hakikatlerini idrak
etmeye engel olan varlık karanlıklarını savayım. Muhabbet,
sevgi, meveddet, doğruluk ve rüşt teşvikleriyle kalpler ve
ruhlar üzerinde tasarrufta bulunayım. Çünkü seven, sevilen,
isteyen ve istenen sensin. Ey kalpleri çekip çeviren! Ey
sıkıntıları gideren! Sen en gizli gaipleri bilensin, kusurları
çokça örtensin, günahları çokça bağışlayansın. Ey hep
bağışlayan ve ey daima kusurları örten! Ey bağışlayan! Ey
örten! Ey koruyan! Ey vefa eden! Ey savunan! Ey ihsan
eden! Ey acıyan! Ey şefkat eden! Ey Latif! Ey Aziz! Ey
selamet bahşeden Selam! Beni bağışla, günahlarımı ört,
beni koru, beni muhafaza et, günahları, kötülükleri benden
sav, bana ihsan et, bana acı, bana lütfet, beni aziz kıl ve
bana selamet bahşet. Çirkin fiillerimden dolayı beni
sorgulama, kötü amellerimden ötürü beni cezalandırma, en
kısa zamanda eksiksiz lütfünla, genel rahmetinin
kurtarıcılığıyla imdadıma yetiş. Beni senden başka hiç
kimseye muhtaç etme. Bana sıhhat ver, beni affet, bütün
işlerimi, hallerimi ıslah et. Senden başka ilah yoktur. Sen
münezzehsin. Kuşkusuz ben zalimlerden oldum. Sen
merhamet edenlerin en merhametlisisin. 
Allah’ın salat ve selamı efendimiz Muhammed’in, onun
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin
rabbi olan Allah’a hamdolsun.

PERŞEMBE 
Gece Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

Seyyidi ente müsebbibul esbâbi ve mürettibuhâ.
Musarriful kulûbi ve mukallibuhâ. Es’eluke bilhikmetilletiy
iktedat tertibel esbâbil el evvel. Ve te’siyre el-âla fiy’l-esfel.
En tuşahideniy tertibel esbâbi suûden ve nuzûlen hattâ
eşhede’l bâtine min ha bişuhûdi’z-zâhir. Ve’l-evvele fi aynil
aâhırî. Ve el haza hikmetet tertiybi bişuhudil murettibi ve
musebbebel esbâbi mesbûka bilmusebbib. Felâ ehcubun
aynel ayni bilğayn. İlâhi elki ileyye miftâhel iznilleziy huve
kehful me’ârifi hattâ intaleka fiy kulli bidâyetin bi’ismikel
bediy’illezif tetahte bihi kulle rakıymin mestur. Yâ men
lisumuvvi esmaihi yenhafidû küllü muteâl. Ve küllü bike ve
ente bilâ nahnu, ente mubdiu külli şey’in ve bârih. Felekel
hamdu yâ rabbi alâ külli bidâyeh. Ve leke şükrü yâ bâki alâ
külli nihâyeh. Entel bâisu alâ küllü hayrin. Bâtinul bevâtini
baliğu ğayatil umur. Bâsiturrızki lil âlemiyn barik allâhumme li
ve âleyye fil aâhiriyn. Kemâ bârekte alâ muhammedin ve
aâlihim ecmâiyn. Ve ibrâhiyme innehu minke ve ileyke ve
innehu bismillâhirramânirrahim. Yâ bediy’assemavâti vel
ardi, ve iza kadâ emren fe innemâ yekûlu lehû kun fe yekûn.
İlâhi entessâbitu kable külli sâbit. Vel bakîy ba’de külli
sâmitin ve nâtıkın. Lâ ilâhe illâ ente. Ve lâ mevcude sivâke.
Lekel kibriyâu vel ceberûtu vel azametu vel melekût.
Tekherul cebbâriyne ve tubiydu keydezzâlimin. Ve tubeddidu
şemlel mulhidiyn. Ve tuzillu rikaâbel mütekebbiriyn. Es’eluke
yâ ğâlibe küllü ğâlib. Ve yâ müdrike külli hârib. Reddiniy
biridâi kibriyâike, ve izâri azametike, ve sûradikaâti
heybetike, ve bimâ verâe zâlike küllihi, mimmâ lâ ya’lemuhu
illâ ente, en teksuveniy heybeten min heybetike tahdau lehâl
kulûbu ve tahşau lehâl ebsar. Ve mellikniy nâsiyete külli
cebbârin anit. ve Şeytânin meriyd. Nasiyetehu biyedik. Ve
ebkı aleyye zullel ubûdiyyeti fiy zâlike küllihi ve a’simni
minezzuleli vel hatâya. Ve eyyidniy fiyl kavli vel ameli ente,
ente müsebbitul kulûbi ve kâşiful kurûb. Lâ ilâhe illâ ente. Ve
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ecmaiyn.
Ve selleme tesliymen.

PERŞEMBE 
Gece Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

Efendim! Sen sebeplerin müsebbibi ve tertip edip
düzenleyenisin. Kalpler üzerinde tasarruf edip döndürensin.
İlk sebeplerin tertibini ve en yukarı olanların en aşağı
olanlara tesirini gerektiren hikmetin hakkı için senden
istiyorum: sebeplerin yükseliş ve iniş tertiplerini bana göster
ki batın olanlarını açık bir müşahede ile, ilk olanlarını son
olanların aynında göreyim. Tertip edeni, sebeplerin sebebini,
müsebbipten evvel olanı müşahede etmekle tertibin hikmetini
düşüneyim. “Gayn” yüzünden “Ayn”ın aynından
perdelenmeyeyim.
İlahi! Marifetler mağarasının anahtarı olan izni bana
bahşet ki, her yazılı nakşı açtığın Bedi isminle bütün
başlangıçlara varayım. Ey bütün büyüklerin isimlerinin
yüceliği karşısında boyun eğdiği! Her şey seninle vardır; ama
sen bizimle var değilsin. Sen her şeyin örneksiz yoktan var
edicisisin. Ey Rabbim! Her başlangıç için sana hamdolsun.
Ey her sondan sonra baki kalan, sana şükürler olsun. Sen
her hayra yönlendirensin, bütün batınların batınısın, şeylerin
sonlarına ulaşansın. Alemler için rızkı yayansın. Allah’ım!
Bana bereket ver ve başkaları içinde üzerime bereket yağdır.
Muhammed’e ve bütün ehlibeytine ve İbrahim’e bereket
verdiğin gibi. Her şey sendendir ve sana yöneliktir. 
O, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyladır. Ey
semavatın ve arzın örneksiz yoktan var edicisi! 
O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, ona sadece “OL”
der, hemen oluverir. 
İlahi! Sen her değişmezden önce sabit olansın. Her
susandan ve konuşandan sonra baki olansın. Senden başka
ilah yoktur. Senden başka hakiki varlık yoktur. Büyüklük,
ceberut, azamet ve melekut sana aittir. Zorbaları
kahredersin, zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirirsin,
mülhitlerin birliğini dağıtırsın, büyüklenenlerin boyunlarını
eğersin. 
Ey her galibe galip gelen! Ey her kaçanı yakalayan!
Senden istiyorum: Büyüklüğünün ridasını bana giydir,
azametinin hırkasını üzerime geçir. Beni heybetinin
gölgelerine al. Bunların ötesinde olan bütün şeyleri senden
başkası bilemez. Bana heybetinden öyle bir heybet bahşet
ki, kalpler ona boyun eğsin, gözler onun karşısında korkuya
kapılsın. Beni her inatçı zorbanın, her azgın şeytanın
perçeminden yakalayacak güce kavuştur. Hepsinin perçemi
senin elindedir. Bütün bunlar olurken kulluk acizliğinin bende
baki kalmasını sağla. Beni kaymalardan, sürçmelerden ve
hatalardan koru. Söz ve amelde beni destekle. Sen sensin.
Kalpleri sağlam tutan ve sıkıntıları giderensin. Senden başka
ilah yoktur. Allah’ın salât ve selamı Muhammed’in ve bütün
ehlibeytinin üzerine olsun.

PERŞEMBE 
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

İlâhiy entel kaâimu bizâtike. Vel muhiytu bisıfâtike.
Velmutecelliy biesmâike. Vezzâhiru bief’âlike. Velbâtinu bimâ
lâ ya’lemuhu illâ ente. Tevahhad’te fiy celâlike. Fe entel
vâhidul ehad. Veteferred’te bil’bekaâi fiyl ezeli vel’ebed. Ente
entellâhul münferidu bil’ vahdâniyyeti fiy iyyâke. Lâ ma’ake
ğayruke velâ fiyke sivâke. Es’elükellâhummel fenâe fiy
bekaâike vel bekaâe bike lâ ma’ake, lâ ilâhe illâ ente. İlâhiy
ğayyibniy fiy hudûrike ve ef’niniy fiy vücudike ves’tehlikniy fiy
şuhûdike. Vek ta’ beyniy ve beynel kavâtı’ ılletiy taktauniy
anke veşğılniy fişşuğli bike an külli şâğılin yeşğaluniy anke.
Lâ ilâhe illâ ente. İlâhiy entel mevcûdul hakku, ve enal
ma’dûmul aslu. Bekaâuke bizzâti ve bekaâiy bil’ardi. İlâhi
fecüd bivücûdikel hakki alâ ademiyl asli hattâ ekûne kemâ
küntu haysü lem ekün, ve ente kemâ ente haysü lem tezel.
Lâ ilâhe illâ ente ilâhiy entel fe’aâlü limâ türiyd. Ve ena
ab’dun leke min ba’dil abiyd. İlâhiy eredteniy ve eredte
minniy fe’enal murâdu ve ente müriyd. Fekün ente murâdeke
minniy hattâ tekûnu entel murâdu ve enel muriydu. Lâ ilâhe
illâ ente. İlâhiy entel bâtınu fiy külli ğaybin. Vezzâhiru fiy külli
aynin. Velmesmûu fiy külli hayrin sıdkın ve meynin. Vel
ma’lûmu fiy mertebetil vâhidi vel’isneyn. Tesemmeyte
biesmâinnüzül. Fahtecebte an levâhizil uyûn. Vahtefeyte an
medârikil ukûl. İlâhi tecelleyte bihasâısı tecelliyâtis-sıfâti
fetenevve’at merâtibul mevcûdât. Vetesemmeyte fiy külli
mertebetin bihakaâ’ikı müsemmeyat. Ve nasayte şevâhidel
ukuûli alâ dekaâikı hakaâikı ğuyûbil ma’lûmât. Ve etlakte
sevâbika ervâhi fiy meyâdini meârifi ilâhiyyeh. Fehâret
sümme tâhet fiy işârâti letâifihâ-rrabbâniyyeh. Felemmâ
ğayyebtehâ anil külliyyeti velcüziyyeti ve nekaltehâ
anileniyyeti vel eyniyyeh. Veselebtehâ anilkemmiyyeti
velmâhiyyeh. Vete’arrefte lehâ fiy mearifit-tenkiyri bil
mearifizzâtiyyeh. Veharrertehâ bimutâleâti rubûbiyyeti fiyl
mevâkıfil ilâhiyyeh. Ve eskatte anhâl-beyne inde ref’i hicâbil
ğayni fentezamet bi’intizâmil kadiymi fiy silki bismillâhir
rahmânir-rahiym. İlâhiy kem unâdike fiynnâdi ve entel
munâdi linnâdi. Ve kem unâciyke bimunâcâtil munâciy ve
entel munâci linnâci. İlâhi izâ kânel vaslu aynel kat’ı vel
kurbu nefsül bu’di vel ilmu muvdi’al cehli velma’rifetü
müstekarrat-tenkiyri fe keyful kasdu ve min eynessebiyl.
İlâhiy entel matlûbu verâe külli kaâsidin velikrâru fiy
aynilcâhidi ve kurbu’l-kurbi fiyl farkıl mutebâ’idi vekadi’stevlâ’l
vehmu alelfehmi femenil mus’idu ve menil musâidul, husnü
yekûlü iyyâke, velkubhu yunâdiy. Elleziy ahsene külle şey’in
halakahu, fe’evvelu ğâyetün yekıfu indehâsseyru vessâniy
hicâbun bihukmi tevehhümil ğayr. İlâhi metâ yetehallasu’l
aklu min ikaâlil avâikı ve telhazu levâhizul fikri mehâsinel
hüsnâ min a’yunil hakaâıkı ve yenfekkul fehmu an asli’l ifki
ve yetehallelu vehmu min evhâli hibâli eşrâkişşirki ve
yencûttesuvvûru min farkıl farkı. Ve yetecerredun’nefsun’
nefiysetu min hılakı ahlâkı tehallukaâti’l-halkı. İlâhiy lâ
tenfaukettaâtu ve lâ tedurruke’l-meâsıy ve biyedi kahri
sultânike melekûtul kulûbi vennevâsıy. Ve ileyke yerciu’l
emru küllühu felâ nisbete littâi’i vel âsıy. İlâhiy ente lâ
yeşğiluke şe’nun an şânin. İlâhi ente lâ yahsuruke’l-vücûbu
velâ yehuddukel imkân. Velâ yahcubuke’l ibhâm. Velâ
yûdihukel beyân. İlâhiy ente, lâ yureccihuke eddeliylu. Velâ
yuhakkıkukel burhân. İlâhi ente, el ebedu vel ezelu fiy
hakkıke siyyân. İlâhi mâ ente ve mâ ena ve mâ huve ve mâ
hiye. İlâhi efî’l-kesreti etlubuke em fiyl vahdeti ve bil emedi
entezıru feraceke em bil müddeti velâ uddete liabdin dûneke
velâ umdete.
İlâhiy bekaâiyi bike fiy fenâiy anniy em fiyke em bike ve
fenâiy kezâlike muhakkakun bike em mutevehhemmun bî
em bil aksi em huve emrun müşterekun ve kezâlike bekaâiy
fiyke. İlâhi sükûtiy haresun yûcibussamame, ve kelâmiy
samemun yûcibu’l bukme vel hayretu fiy külli velâ hayerete.
Bismillâhi hasbiyallâhu bismillâhi ve billâhi bismillâhi
tevekkeltu alallâhi bismillâhi se’eltu minellâhi bismillâhi velâ
havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym. Rabbenâ aleyke
tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masıyr. Allâhumme
inniy es’eluke min sirri emrike ve azıym kadrike ve ihâtati
ilmike ve hasâisı irâdetike ve te’siyri kudretike ve nufûzi
sem’ike ve basarike. Ve kayyûmiyyeti hayâtike. Ve vucûbi
zâtike ve sıfâtike. Yâ Allâhu yâ Allâhu yâ Allâhu yâ Evvelu ya
Ahiru yâ Zâhiru yâ Bâtınu yâ Nûru yâ Hakku yâ Mubiynu.
Allâhumme hassıs sirriy bi esrâri vahdâniyyetike ve kaddıs
rûhiy bi kudsiyyeti tecelliyâti sıfâtike. Ve tahhir kalbiy
bitahâreti mearifi ilahiyyetike. Allâhumme ve allim akliye min
ulûmi ledunniyyetike. Ve hallık nefsiy bi ahlâkı rubûbiyyetike.
Ve eyyid hissiy bi mededi envâri hadarâti nûrâniyyetike. Ve
hallıs hulâsete cevâhiri cismaniyyeti min kuyûdittab’i ve
kesâfetil hissi ve hasril mekâni vel kevn. Allâhumme
venkulniy min derekâti halkıy ve hulukî ilâ derecâti hakkıke
ve hakiykatike, ente veliyyi ve mevlâye ve bike mematiy ve
mehyâye
iyyâke na’budu
ve iyyâke nestaiyn.
Unzuril’lâhümme ileyye nazreten tenzimu bihâ cemiy’a
etvâriy ve tutahhiru bihâ seriyrete esrâriy. Ve terfeu bihâ fiyl
melai’l a’lâ ervâha efkârî ve tukavviy bihâ midâde envâri.
Allâhumme ğayyibnî an cemiy’i halkıke vecma’niy aleyke
bihakkıke vahfezniy bişuhûdi tesarrufâti emrike fiy avâlimi
ferkıke. Allâhumme bike tevasseltu ve ileyke teveccehtu ve
minke se’eltu vefiyke lâ fiy şey’in sivâke rağibtu. Lâ es’eluke
sivâke ve lâ etlubu minke illâ iyyâke. Allâhumme ve
etevesselu ileyke fiy kabûli zalike bilvesiyletil uzmâ
velfadiyletil kübrâ ve’l-habiybi’l ednâ ve’l-veliyyi’l mevlâ
muhammedini’l mustafâ ve’s safiyyi’l murtazâ ve’n nebiyyi’l
muctebâ sallallâhu aleyhi vesellem. Ve bihi es’eluke en
tusalliye aleyhi salâten ebediyyeten deymûmiyyeten
kayyûmiyyeten ilâhiyyeten rabbâniyyeten bihaysu tüşhiduniy
fiy zalike kemâlihi ve testehlikuniy fiy ayni meârife zâtihi. Ve
alâ aâlihi ve sahbihi kezâlike ve ente veliyyu zalike. Ve lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym vel hamdulillâhi
rabbil âlemiyn.

PERŞEMBE 
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

İlahi! Sen zatınla kaimsin. Sıfatlarınla ihata edensin.
İsimlerinle tecelli edensin. Fiillerinle zahirsin. Senden başka
kimsenin bilmediğiyle batınsın. Celalinde Teksin. Sen Bir
(Vahid) ve Tek (Ahad) olansın. Ezel ve ebedde baki olmanla
yeganesin. Sen sensin, sendeki vahdaniyetin içinde
yeğaneliğinle Allah’sın. Seninle beraber senden başkası,
senin içinde senden gayrısı yoktur. 
Allah’ım! Senden, senin bekan içinde fena bulma,
seninle beka bulma istiyorum, seninle beraber değil. Senden
başka ilah yoktur. İlahi! Beni huzurunda gayb et, varlığında
yok et, şühudunda helak et. Beni senden koparan engellerle
beni ayır. Beni seninle öyle meşgul kıl ki, beni senden
alıkoyan her şeyden uzak olayım. Senden başka ilah yoktur.
İlahi! Sen gerçek varlıksın, ben ise asıl yokum. Senin bekan
bizzat, benim bekam ise arazdır. İlahi! Hak varlığınla asıl
yokluğuma cömert bağışta bulun ki, olmadığım zamanki gibi
olayım ve sen de hep olduğun gibisin. Senden başka ilah
yoktur. İlahi! Sen istediğini yapansın. Bense senin kullarının
içinde bir kulum. İlahi! Beni irade ettin ve benden irade ettin.
Ben irade edilenim ve sen de irade edensin. Benden
muradın sen ol ki istenen sen, isteyen de ben olayım.
Senden başka ilah yoktur. 
İlahi! Sen her gaipte batınsın, her aynde zahirsin. Doğru
ve yalan her haberde işitilensin. Bir ve iki mertebesinde
bilinensin.
Nüzul isimleriyle adlandın. Gözlerin
kırpılmasından perdelendin. Akılların idraklerinden gizlendin.
İlahi! Sıfat tecellileri hususiyetleriyle tecelli ettin. Böylece
varlıkların mertebeleri çeşitlendi. İsimlenenlerin hakikatlerinin
tüm mertebelerinde yüceldin. Bilinenlerin gaybi hakikatlerinin
inceliklerine akıl şahitlerini belirledin. İlahi marifetler
meydanına ruhların öne geçenlerini saldın. Böylece rabbani
lütüflarının işaretleri karşısında önce şaşırdılar, sonra
donakaldılar; onları küllilikten ve cüzilikten kaybettiğin,
benlikten ve neredelikten naklettiğin, kemiyet ve mahiyetten
sıyırdığın, zati irfanlarla belirsizlik marifetlerini öğrettiğin, ilahi
makamlarda rabbani mütalaları serbest bıraktığın, “gayn”
perdesinin kaldırılışı esnasında aradaki mesafeyi kaldırdığın
zaman, “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” akışı içinde
kadim düzenle düzene girdiler. İlahi! Kaç seslenenin içinde
nice kere sana seslendim ve seslenene seslenen sensin.
Yalvaranların münacatları içinde kaç kere sana münacat
ettim ve münacat edene münacat edensin. İlahi! Vuslat
ayrılığın aynısı, yakınlık uzaklığın kendisi, ilim cehaletin yeri,
marifet inkarın karargahı ise, o zaman yönelme nasıl olacak
ve yol nereden bulunacak! İlahi! Sen her kast edenin
ötesindeki matlupsun. İnkarın içindeki ikrarsın. Ayrılık ve
uzaklığın içindeki yakınlığın yakınısın. Vehim anlayışı istila
etmiştir. Mutlu eden kimdir? Kimdir yardımcı olan? Güzellik,
sensin, diyor. Çirkinlik, her şeyi güzel yaratana sesleniyor.
Birincisi gayedir; seyir onun yanında durur. İkincisi,
başkasının vehmedilmesi hükmüyle perdedir. 
İlahi! Akıl ne zaman engellerin bağlarından kurtulacak,
fikir mülahazaları ne zaman en güzelin güzelliklerini
hakikatler gözünde seyredecek? Anlayış ne zaman iftira
temelinden ayrılacak ve vehim ne vakit şirkin ortaklık
bağlarından çözülecek? Düşünce ne zaman ayrılıkların
farkından azat olacak? Güzel nefis ne zaman çürümüş
ahlaktan, halkın huylarından arınacak? İlahi! İbadetler sana
yarar sağlamaz, günahlar da sana zarar vermez. Kalplerin ve
perçemlerin melekutunun saltanatı senin kahır elindedir.
Bütün işlerin dönüşü sanadır. İbadet edenin ve günah
işleyenin bir dahli yoktur. İlahi! Bir iş seni başka bir işten
alıkoymaz. İlahi! Zorunluluk seni ablukaya almaz ve
mümkünlük seni sınırlandırmaz. Müphemlik seni
perdelemez. Beyan da seni izah etmez. İlahi! Tercih edilmen
delille olmaz, haklı olman burhanla değildir. İlahi! Sen
ebedsin, ezelsin; bu ikisi senin için birdir. 
İlahi! Sen nesin, ben neyim, O (huve) nedir ve O (hiye)
nedir? İlahi! Çoklukta mı seni arayayım, yoksa birlikte mi?
Süre ile mi bekleyeyim seni, yoksa müddet ile mi? Oysa sen
olmadan kulun bir hazırlığı da dayanağı da olmaz. 
İlahi! Bekam bulmam sen de fena bulmam iledir, yoksa
senin içinde mi ya da seninle mi? Yokluğum da aynı şekilde
seninle tahakkuk eder. Yoksa benimle vehmedilen midir? Ya
da tersi mi geçerlidir? Yoksa bu ortak bir durum mudur? Sen
de beka bulmam da öyle. İlahi! Suskunluğum bir muhafızdır
ki sessizliğimi gerektirir. Sözlerim de sessizliktir ki dilsizliğimi
ve her şeyde hayreti gerektirir. Oysa hayret yoktur. 
Allah’ın adıyla. Allah bana yeter. Allah’ın adıyla. Allah ile.
Allah’ın adıyla. Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim.
Allah’tan Allah’ın adıyla istedim. Yüce ve azamet sahibi
Allah’tan başka güç ve kudret yoktur. 
Rabbimiz! Sana tevekkül ettik. Sana yöneldik ve dönüş
sanadır. 
Allah’ım! Senden emrinin sırrını, kadrinin azametini,
ilminin ihatasını, iradenin özelliklerini, kudretinin tesirini,
görmenin ve işitmenin nüfuzunu, hayatının kayyımlığını,
zatının ve sıfatlarının vacipliğini istiyorum. 
Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ey Evvel! Ey Ahir! Ey Zahir!
Ey Batın! Ey Nur! Ey Hak! Ey Mübin! 
Allah’ım! sırrımı vahdaniyetinin sırlarına has kıl. Ruhumu
sıfatlarının tecellilerinin kutsiyetiyle arındır. Kalbimi ilahlığının
marifetlerinin temizliğiyle temizle. 
Allah’ım! Aklıma ledünlüğünün ilimlerini öğret. Nefsimi
Rablığının ahlakıyla ahlaklandır. Hissimi nuraniliğinin
huzurunun nurlarının yardımıyla destekle. Cismaniyetimin
cevherlerinin hülasasını tabiat kayıtlarından, maddenin
yoğunluğundan, mekan ve kevnin sınırlarından kurtar. 
Allah’ım! Beni yaratılışımın ve ahlakımın derekelerinden
hakkının ve hakikatinin derecelerine yükselt. Sen benim
velimsin, dostumsun. Ölümüm ve hayatım seninledir. Yalnız
sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. 
Allah’ım! Bana öyle bir nazar kıl ki, onunla bütün
tavırlarımı düzenle, sırlarımın seciyesini temizle. Fikirlerimin
ruhlarını mele-i alaya yükselt. Onunla nurlarımın gücünü
destekle.
Allah’ım! Beni bütün mahlukatından gaip kıl. Beni hakkın
için kendinde cem et. Beni farklılığın alemlerinde emrinin
tasarruflarını müşahede etmekle koru. 
Allah’ım! Sana tevessül ettim. Sana yöneldim. Senden
ve senin için istedim. Hiçbir şeyde senden başkasını arzu
etmedim. Senden başkasını istemem ve senden sadece seni
isterim.
Allah’ım! Bunun kabul edilmesi için en büyük vesileye,
en büyük fazilete, en yakın sevgiliye, veliye, dosta
Muhammed Mustafa’ya, razı olunmuş safiye, seçilmiş
Nebiye (Allah’ın salât ve selamı üzerine olsun) tevessül
ediyorum. Onun vesilesiyle senden, ona ebedi, daimi,
kayyumi, ilahi ve rabbani salâtını iletmeni istiyorum. Öyle ki
bunda Onun kemalinin aynını göster, zatının marifetlerinin
aynında beni yok et. Onun ehlibeytine ve ashabına da salât
ve selam olsun. Buna dair hükümranlık senin elindedir. Yüce
ve azamet sahibi Allah’tan başka güç ve kudret yoktur.
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

CUMA 
Gecesi  Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

İlâhiy küllü’l-aâbâil ulviyyeti abîduke. Ve ente’r-rabbu
alâ’l itlâkı. Cema’te beynel mutekaâbilât. Ve küntel celiylel
cemiyle. Lâ ğâyete li’ibtihâcike bizâtike. İz lâ ğâyete lişuhûdi
minke ente ecellu min şuhûdinâ ve ekmelu ve e’lâ mimmâ
nasıfuke bihi ve ecmelu. Teâleyte fiy celâlike an simâtil
muhdesâti. Ve tekaddese cemâlukel aliyyu an muvâka’atil
muyûli ilâ’ş-şehevât. Es’eluke bissırrilleziy cema’te bihi
beyne’l mutekaâbilâti en tecmea aleyye muteferrika emriy
cem’an yuşhiduniy vahdete vucûdike. Veksuniy hullete
cemâlike ve tevvicniy bitâci celâlike hattâ tahdâa lehu’n
nufûsul beşerriyeh. Ve tenkâde ileyyel kulûbul ebiyyeh. Ve
tenbesita ileyye’l-esrâru’l akdasiyyeh. Ve a’li kadrî indeke
uluvven yenhafidu liy bihi küllü muteal. Ve yezillu liy bihi küllü
aziyz. Ve huz bi nâsiyeti ileyke. Ve melliknî nâsiyete külli zî
rûhin nâsiyetuhu biyedike. Vec’al liy lisâne sıdkın fiy halkıke
ve emrike. Vem’e’niy minke vahfezniy fiy berrike ve bahrike.
Ve ehricniy min karyeti tab’izzâlimi ehluhâ ve e’tıkniy min
rıkkıl ekvân. Vec’al liy minke burhânen yûrisu emânen ve lâ
tec’al liğayrike aleyye sultânen. Vec’al ğınâiy fî’l-fakri ileyke
an külli matlûb. Vashabnî bi ğınâike an külli merğub. Ente
vichetiy vecâhiy. Ve ileykel merciu vettenâhî. Tecburu’l
kesiyre ve teksirul cebbâriyne ve tuciyrul hâifiyn. Ve
tuhiyfu’z-zâlimiyn. Lekel mecdul erfau vettecelliyil’ecmau
velhicâbul emna’u. Subhâneke lâ ilâhe illâ ente ente hasbiy
ve ni’mel vekiyl. Ve kezâlike ahzu rabbike izâ ehazal kurâ ve
hiye zâlimetun inne ahzehu eliymun şediyd. Fentekamna
minelleziyne ecramû ve kâne hakkan aleynâ nasrul
mu’miniyn. Allâhumme yâ hâlikal mahlûkaâti ve muhyil
emvâti ve câmia’ş-şitât. Ve mufiydal envâri ale’z-zevât. Lekel
mülkü’l-evseu velcenâbul erfeu’. Erbâbu abiyduk. Vel mulûku
hademetüke Vel eğniyâu fukarâuke. Ve entel ğaniyyu
bizâtike ammen sivâke. Es’eluke bi’ismikelleziy halakte bihi
külle şey’in fekaddertehu. Takdiyra. Ve menahte bihi men
şi’te cenneten ve hariyra. Ve hılâfeten ve mülken kebiyra. En
tuzhibe hırsıy ve tukmile naksıy ve en tufıyda aleyye min
melâbisi ne’mâike ve tuallimeniy min esmâike. Mâ yasluhu li
izni vel ilkaâi vemle’ bâtıniy haşyeten ve rahmeten. Ve zâhiri
heybeten ve azameten hattâ tehâfeniy kulûbu’l a’dâi. Ve
tertâhu ileyye ervâhul evliyâ. Yehâfûne rabbehum min
fevkıhim ve yef’alûne mâ yu’merûn. Rabbi hebliy isti’dâden
kâmilen likubûli feyzıkel ekdesi liahlufeke fiy bilâdike ve
edfe’a bihi sehatake an ibâdike feinneke testahlifu men teşâu
ve ente alâ külli şey’in kadiyr. Ve entel habiyrul basıyr ve
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi
ve sellem ve huve hasbiy ve ni’mel vekiyl.

CUMA 
Gece Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

İlahi! Bütün ulvi babalar senin kulcağızlarındır. Sen
mutlak Rabsin. Bütün zıtları cem ettin. Celal ve cemal
sahibisin. Zatınla haşmetinin sonu yoktur. Çünkü senin
şühudunun sınırı yoktur. Sen bizim müşahedelerimizden
ulusun. Kusursuz kemal sahibisin, seni vasfetmemizden
daha yüksek cemale sahipsin. Celalinde sonradan olma
varlıkların özelliklerinden yücesin. Ulu cemalin şehvetlere
meyletme badiresine düşmekten münezzehtir. Karşıtları
birleştirdiğin
sırrın hakkı için senden, ayrı i
şlerimi
birleştirmeni istiyorum. Öyle ki varlığının birliğini bana
göstersin. Cemalin ridasını giydir bana. Başıma celalin tacını
geçir. Böylece beşeri nefisleri ona boyun eğsin. Dik başlı
kalpler bana uysun. En kutsal sırlar önüme serilsin. Katında
kadrimi yücelt; bu sayede bütün büyüklenenler benim
yanımda alçalsın. Üstünlük taslayanlar benim karşımda zelil
olsun. Perçemimden tutup kendine çek. Ruh sahibi olup
perçemi senin elinde olan her canlının perçemini elime ver.
Halkın ve emrinde bana doğru bir lisan ver. Beni kendinle
doldur, karanda ve denizinde beni koru. Halkı zalim olan
tabiat köyünden beni çıkar. Beni varlıkların rızıklarından azat
et. Bana katından bir burhan ver; bana güven versin. Senden
başkasının bana hakim olmasına, güç yetirmesine izin
verme. Zenginliğimin her istenende sana muhtaçlıkta
olmasını sağla. Arzu edilen her şeyle ilgili olarak
zenginliğinle bana eşlik et. Sen benim yönüm ve
makamımsın. Dönüş ve son sanadır. Kırıkları onarır,
zorbaları k
ırar, korkanlara güven verirsin. Zalimleri
korkutursun. En yüksek ululuk, en kapsamlı tecelli ve en
koruyucu hicap senindir. Münezzehsin. Senden başka ilah
yoktur. Sen bana yetersin ve sen en güzel vekilsin. 
“Rabbin, haksızlık eden memleketleri (onların halkını)
yakaladığında, onun yakalayışı işte böyle (şiddetlidir).
Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir!” 
“Günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir.
Müminlere yardım etmek de bize düşer.” 
Allah’ım! Ey mahlukatın yaratıcısı, ölüleri çürütüp
varlıktan silen, dağınıkları bir araya toplayan, zatların üzerine
nurları bahşeden! Geniş mülk ve yüce cennetler senindir.
Rabler senin kulların, krallar senin hizmetkarların, zenginler
senin yoksullarındır. Sen ise zatın itibariyle başkalarından
müstağnisin. Her şeyi yarattığın ve takdir ettiğin, dilediklerine
cennetleri ve ipek giysileri, halifelik ve büyük mülk
bahşettiğin ismin hakkı için senden hırsımı gidermeni,
eksikliğimi tamamlamanı, üzerime nimetlerinin giysilerini
giydirmeni, izin ve ilkaya elverişli olacak şekilde isimlerini
bana öğretmeni istiyorum. İçimi korku ve rahmetle doldur.
Dışıma heybet ve azamet ver. Öyle ki düşmanların kalpleri
benden korksun, dostların yürekleri ise bana ısınsın.
Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine
ne emrolunursa onu yaparlar.
Rabbim! Bana tam bir istidat bahşet ki, kutsal feyzini
kabul edeyim, senin mülkünde senin halifen olayım, kullarına
yönelik gazabını savayım. Çünkü sen dilediğini halife kılarsın
ve senin her şeye gücün yeter. Sen her şeyden haberdarsın,
her şeyi görensin. 
Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in,
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. O bana yeter
ve O ne güzel vekildir.

CUMA 
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

Rabbi rakkıniy fiy medâricel meârif. Ve kallibniy fiy etvâri
esrâril hekaâık. Vahcubniy fiy süradikaâti hifzike ve meknûni
sirrike an vurûdil havâtırilletiy lâ teliyku bi sübuhâti celâlike.
Rabbi ekımniy bike fiy külli şân. Ve eşhidniy lutfeke fiy külli
kaâsin ve dânin. Vefteh ayne basıyretiy fiy kadâi sâhatit
tevhiydi li’eşhede kıyâmel külli bike şuhûden yaktau nazariy
an külli mevcûd. Yâ zel fadli vel cûd. Rabbi efıd aleyye min
bihâri tecriydi elfizzâti’l-akdesi mâ yaktau anniy külle alâkatin
tu’cimu aleyye idrâkiy. Ve tuğ’liku dûniy bâbe matlebî. Ve
esbil aleyye min heyûlâ nuktatihâl külliyyeti’l bârizeti min
melekûti ğaybi zâtike mâ emuddu bihi hurûfe’l ekvâni
mahfûzan fiy zâlike mine’n-naksi veşşeyh. Yâ men vesia
külle şey’in rahmetin ve ilmen yâ rabbel âlemiyn. Rabbi
tahhirniy zâhiren ve bâtınen min levsi’l ağ’yâr. Vel vukûfi alel
ettâr. bifeydın min tahûri kudsike ve ğayyibniy anhum
bişuhûdi bevârıkı unsik. Ve atlı’niy alâ hakaâikıl eşyâi ve
dekaâikı’l eşkâl. Ve esmi’niy nutkal ekvâni bisariyhit tevhiydi
fiyl avâlimi küllihâ. Ve kaâbil mir’âti bitecelli tâmmin min
cevâhiri esmâi celâlike ve kahrike felâ yekau aleyye basaru
cebbârin minel insi vel cinni illâ in’akese aleyhi min şuâi
zâlikel cevheri mâ yahriku nefsehul emmârete bissûi ve
terudduhu zeliylâ. Ve yenkalibu anniy basarehu hâsien
kaliyla. Yâ men anet lehu’l vucûhu ve hada’at lehurrikaâb. Yâ
rabbel erbâb. Rabbi ve eb’idniy anil kavâtı’illetiy taktauniy an
hatarâti kurbike. Ve elbisniy mâ yeliyku bisıfâtiy biğalabeti
envâri sıfâtike. Ve ezih zulme tab’iy ve beşeriyyeti bitecelliy
bârikatin min bevârikati envâri zâtike. Vemdudniy bikuvvetin
melekiyyetin akheru bihâ mâstevlâ aleyye minettabâi’d
deniyyeti velahlâkır-raddiyeti. Vemhu min levhi fikriy eşkâle’l
ekvân. Ve’esbit fiyhi biyedi inâyetike sirre hırzi kurbike’s
sabikıl meknûni beynel kâfi vennûn. İnnemâ emruhu izâ
erâde şey’en en yekûle lehu kün feyekûn. Fesubhânelleziy
biyedihi melekûtu külli şey’in ve ileyhi türceûn. Yâ nurennûr.
Yâ mu’tıyel külli min feyzi fadlihil midrâr. Yâ Samedu, yâ
Kuddusu, Yâ Kahharu, Yâ Hafiyz, Yâ Lâtif, Yâ Rabbel
âlemiyn ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ
aâlihi ve sahbihi ecmaiyn vel hamdulillâhi rabbil âlemiyn.

CUMA 
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

Rabbim! Beni marifet merdivenlerinde yükselt. Beni
hakikat sırlarının kıvrımları arasında dolaştır. Beni korumanın
çardakları
altında,
sırrının gizliliği içinde,
celalinin
parıldayışlarına yaraşmayan düşüncelerin varit olmasından
perdele. 
Rabbim! Her şeyde beni kendinle kaim kıl. Her eksik ve
aşağıda bana lütfunu göster. Tevhid meydanı fezasında
basiretimi aç ki her şey’in seninle kaim olduğunu öyle bir
şekilde göreyim ki, gözlerim başka hiçbir mevcuda
bakmasın. Ey fazilet ve cömertlik sahibi! Rabbim! Kutsal Zat
elifinin tecrit denizinden üzerime lütuf yağdır, ki idrakimi
bağlayan bütün ilişkilerim kopsun. İsteklerimin kapısı
gerimde kalsın. Zatının gaybının melekutundan külli ve
belirgin noktasının heyulasını üzerime aç ki burada eksiklik
ve ayıptan korunmuş kevn harfleri karşısında kendimde güç
bulayım. 
Ey her şeyi ilim ve rahmet olarak kuşatan! Ey alemlerin
Rabbi!... Rabbim! Benim dışımı ve içimi başkası kirinden,
tavırlarda çakılıp kalmaktan kutsiyetinin zuhuru feyziyle
temizle. Ünsiyetinin parıldayışlarının müşahedesiyle beni
onlardan gizle. Beni eşyanın hakikatine ve şekillerin
inceliklerine muttalî kıl. Bütün alemlerde varlıkların açık
tevhidi dile getirişlerini bana işittir. Aynamı celalin ve kahrının
isimlerinin cevherlerinin tecellisine elverişli kıl. Ki insanlardan
ve cinlerden bir zorbanın gözü bana iliştiği zaman, bu
cevherin şuası ona yansısın, nefsi emmaresini yaksın ve onu
zelil olarak gerisin geri çevirsin. Gözleri umutsuzca, bezmiş
olarak benden uzaklaşsın. 
Ey yüzlerin yöneldiği, boyunların emrine girdiği! Ey
Rablerin Rabbi! Rabbim! Beni engellerden uzak tut. Beni
yakınlığının düşüncelerinden
alıkoyan engellerden
sıfatlarının nurlarının galip gelişinden sıfatlarıma uygun bir
giysi giydir. Zatının nurlarının parıldayışlarından birinin
tecellisiyle tabiatımın ve beşeriyetimin karanlığın yok et.
Bana meleklere özgü bir kuvvet ver. Onunla beni istila eden
aşağılık tabiatları ve çirkin ahlakları kahredeyim, ezeyim.
Fikrimin levhinden kevnlerin şekillerini sileyim. İnayetinin
eliyle fikrimin levhine ezeli ve “Kef” ile “Nun” arasında
saklanan yakınlığının erişilmezlik sırrını yerleştir. 
“Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol»
demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin mülkü kendi
elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na
döneceksiniz.”
Ey nurun nuru! Ey her şeye fazlının feyzinden damlalar
bahşeden! Ey samed! Ey Kuddus! Ey Kahhar! Ey Hafız! Ey
Latif! Ey alemlerin Rabbi! 
Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in,
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin
Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

CUMARTESİ 
Gece Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

Seyyidiy dâme bekaâuke. Ve nefeze fiyl halkı kadâuke.
Ve tekaddeste fiy uluvvike. Ve tealeyte fiy kudsike lâ
yeûduke hifzu kevnin. Velâ yahfa anke keşfu aynin. Ted’û
men teşâu ileyke. Ve tedullu bike aleyke. Feleke’l-hamdud
dâim. Veddevâmu’l emcedu. Es’eluke vakten sâfiyen. Bimâ
turîydu bimuâmeletin lâikatin tekûnu ğâyetuhâ kurbeke min
netâicil a’mâli mevkuûfeten alâ rıdvânik. Ve hebliy sırren
yekşifu liy an hakaâikıl a’mâl. Vahsusniy bihikmetin meahâ
hukmün ve işâretün yashebuhâ fehmu inneke veliyyun men
tevellâke. Ve muciybu men deâke. İâhiy edim bekaâe
n’amâtike aleyye ve müşâhedetike ledeyye. Ve eşhidniy
zâtiy min haysu ente lâ min haysu hiye. Hattâ ekûne bike
velâ enâ, veheblî min ledunke ilmen tenkaâdu ileyye fiyhi
küllü rûhin âlimetin inneke entel aliymul allâmu.
Tebârekesmu rabbike zûlcelâli vel ikrâm. Ve indehu
mefâtihul ğaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve ve ya’lemu mâ fiy’l
berri ve bahri rabbi efid aleyye şuâ’an min nûrike yekşifu liy
an külli mestûrin fiyye hattâ uşâhide vucûdiy kâmilen min
haysu ente lâ min haysu enâ fe’etekarrebu ileyke bi mahvi
sıfatiy minniy kemâ tekarrebte ileyye bi-idâfeti nûrike aleyye.
Rabbil imkânu sıfatiy vel ademu mâddetiy vel fakru mekarriy.
Ve vucûduke illetiy. Ve kudretuke fâiliy. Ve ente ğâyetiy.
Hasbiy minke ilmuke bicehliy. Ente kemâ a’lemu. Ve fevka
mâ a’lemu. Ve ente ma’a külli şey’in. Ve leyse meake şey’un.
Kaddertel menâzile lisseyri. Ve rattebtel merâtibe linnef’i
veddarri. Ve esbette minhâcel hayri. Fenahnu fiy zâlike
küllihi bike ve ente bilâ nahnu. Fe entel hayrul mahdu vel
cûdussırfu vel kemâlul mutlaku. Es’eluke bi’ismikelleziy
efadte bihi’l hayrâti alel kavâbil. Ve mahavte bihi min
zulmeti’l ğavâsikı. En temlâe vucûdiy nuren min nûrikelleziy
huve mâddetü külli nûrin ve ğâyetü külli metlûbin. Hattâ lâ
yahfâ aleyye şey’un mimmâ evda’te fiy zerrâti vucudiy. Ve
hebliy lisâne sıdkın muabbiren an şuhûdi hakkın vahsusniy
min cevâmi’il kelimi bimâ yahsulu bihil ibânetu velbelâğatu,
ve’sımniy fiy külli kelimetin min da’va mâ leyse liy bihakkın,
vec’alniy alâ basiyretin enâ ve menittebaniy. Allâhumme
inniy euzubike min kavlin yûcibu hayreten ev ya’kıbu fitneten,
ev yûhimu şubheten, minke tutelekkâl kelimu ve anke
yu’hazul hikemu, ente mümsikus semâi ve muallimu’l-esmâi.
Lâ ilâhe illâ entel vâhidul ehadul ferdus samedulleziy lem
yelid ve lem yûled ve lem yekün kûfuven ehad. Ve sallallâhu
alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi ecmaiyn.
Velhamdulillâhirabbil âlemiyn.

CUMARTESİ 
Gece Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

Efendim! Baki oluşun daimidir. Senin hükmün mahlukat
içinde geçerlidir. Yüceliğinde münezzehsin. Münezzehliğinde
yücesin. Varlığı korumak seni yormaz. Gözün gördüğü
senden gizlenmez. Dilediğin kendine çağırırsın. Kendinle
kendine delalet edersin. Daimi hamd sana özgüdür. En ulu
devamlılık senindir. Senden berrak bir vakit istiyorum. Bu
vakti sana yaraşır muamelelerle geçireyim. Bu vaktin gayesi
sana yakınlık olsun ve senin rızana uygun amellerle
geçireyim. Bana öyle bir sır ver ki, amellerin hakikatleri
onunla benim için açığa çıksın. Bana öyle bir hikmet tahsis et
ki, beraberinde hüküm ve işaret olsun, anlama ona eşlik
etsin. Çünkü sen, seni dost edinenin dostusun. Sana dua
edene icabet edensin.
99
İlahi! Bana bahşettiğin nimetlerin kalıcılığını süreklileştir.
Yanımdaki müşahedeni kalıcı kıl. Bana benim zatımı zatım
açısından değil kendi açından göster. Ki seninle olayım,
benimle değil. Bana katından öyle bir ilim ver ki, bu hususta
bütün bilen ruhlar beni örnek alsın. Çünkü sen bilensin, her
şeyin bilgisi senin katındadır. Celal ve kerem sahibi rabbinin
adı yücedir. Gaiplerin anahtarları O’nun elindedir ve Ondan
başkası bunları bilemez. O, karada ve denizde olan her şeyi
bilir. 
Rabbim! Üzerime nurundan şualar yağdır ki, her örtülüyü
benim için ortaya çıkarsın, öyle ki varlığımı kamil manada
ben olarak değil sen olarak müşahede edeyim. Sıfatımı
kendimden silmiş olarak sana yaklaşayım, tıpkı senin
üzerime nurunu indirmek suretiyle bana yaklaşman gibi. 
Rabbim! İmkan benim sıfatım, yokluk benim maddem,
fakirlik ise benim karargahımdır. Senin varlığın benim
sebebimdir. Senin kudretin benim failimdir. Sen benim
gayemsin. Senin ilmin ne kadar cahil olduğumu anlamam
için yeterlidir. Sen benim bildiğim ve benim bildiğimin
ötesindeki gibisin. Sen her şeyle berabersin. Senin beraber
hiçbir şey yoktur. Menzilleri seyir için takdir ettin. Mertebeleri
de menfaat ve zarar için tertip ettin. Hayır yollarını
sabitleştirdin. Bunların tümünde biz seninle beraberiz, ama
sen bizimle beraber değilsin. Sen sırf hayırsın, salt
cömertliksin ve mutlak kemalsin. Hayırları toplulukların
üzerine indirdiğin, gecelerin karanlıklarını giderdiğin ismin
hakkı için senden, varlığımı her nurun maddesi ve her
matlubun gayesi olan nurundan bir nurla doldurmanı
istiyorum. Ki varlığımın zerrelerine yerleştirdiğin hiçbir şey
bana gizli kalmasın. Bana doğru bir lisan bahşet ki, bu lisan
hakkın müşahedesini ifade etsin. Bana öyle kapsamlı söz ver
ki, onunla açıklık ve belagat gerçekleşsin ve konuşmamda
hakkım olmayan şeyleri iddia etmekten beni koru. Beni ve
bana tabi olanları bir basiret üzere kıl. 
Allah’ım! Hayreti gerektiren veya fitneye sebep olan
yahut senin hakkında şüpheye yol açan sözden sana
sığınırım. Söz senden alınır, hikmet senden algılanır. Sen
semavatı tutansın, isimleri öğretensin. Senden başka ilah
yoktur, bir’sin, teksin, yalnızsın, samedsin. Doğmamış,
doğurulmamışsın. Sana hiç kimse denk değildir.
Allah’ın salât ve selamı efendimiz Hz. Muhammed’in,
ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin
rabbi olan Allah’a hamd olsun.

CUMARTESİ 
Gündüz Duasının Türkçe Okunuşu


Bismillâhirrahmânirrahîym

Ve men ya’tasımu billâhi fekad hudiye ilâ sıratın
mustakıym. 
El-hamdu lillâhilleziy ehalleniy himâ lutfillâh. Elhamdu
lillâhilleziy enzeleniy cennete rahmetillâh. Elhamdu
lillâhilleziy ecleseniy fiy makami mehabbetillâh.
Elhamdulillâhilleziy ezâkaniy min mevâidi mededillâh.
Elhamdu lillâhilleziy vehebeliy letâfetel idâfeti li’ıstıfâillâh.
Elhamdu lillâhilleziy sekaâniy min mevâridi vâridi ve fâillâh.
Elhamdu lillâhilleziy kesanî hulele sıdkıl ubûdiyyetillâh. Küllü
zâlike alâ mâ ferrat’tu fiy cenbillâh. Ve dayyâ’tu min
hukûkıllâh. Fezâlikel fadlu minellâh. Ve men yağfirizzunûbe
illâllâhu. İlâhiy in’âmuke aleyye bil’iycâdi min ğayri cihâdin ve
lâ ictihâd. Ve ceret matâmi’iy min keremike alâ bülûğil
murâd. Min ğayri istihkaâkın liy velâ isti’dâd. Es’eluke
bivâhidil ahâd ve meşhûdil eşhâd. Selâmete minhatil vidâdi
min mihnetil biâd. Ve mahve zulmeti’l inâdi. Binûri
şemsirreşâdi. Ve fethi ebvâbi’s-sedâdi. Bieydi mededi
innellâhe latiyfun bil’ibâdi. Rabbi es’eluke fenâe eyniyyeti
vücûdi. Ve bekaâe emniyyeti şuhûdiy. Ve firâka beyniyyeti
şâhidî ve meşhûdî. Bi cem’i ayniyyeti mevcûdi livücûdiy.
Seyyidi sellim ubûdiyyetî bihakkike min amâi vehmi ru’yetil
ağyâr ve elhık biy kelimetekes sâbikate lilmustafeynel ahyâr.
Ve eğlib alâ emriy bi’ihtiyârike fiyl-etvâri vel’evtâri. Vansurniy
bittevhiydi velistivâi fiy’l haraketi ve’listıkrâr. Habiybi es’eluke
seriy’al visâli ve bediy’a cemâl. Ve meniy’al celâl. Ve refiy’al
kemâl. Fiy külli hâlin ve mâlin. Yâ men huve yâ huve. Ve
men leyse illâ huve. Es’eluke bilğaybi’l atlasi. Bilğaynil
akdesi. Fiylleyli izâ as’as. Vessubhi izâ teneffes. İnnehu
lekavlu resûlun keriym. Ziy kuvvetin inde zilarşi mekiyn.
Mutaâ’in semme emiyn. Bilisâni arabiyyin mübiyn. Ve innehu
le tenziylu rabbil âlemiyn. Hükme muhkimil emri birûhihil
meknûn. Fiy
sıyğıttebyin. Bisun’ittemkiyn.
Ve
es’elukellâhumme hamle zâlike lizâtiy alâ yedi nesiymi
hayâtiy biervâhi tehiyyâti. Fiy salavâtiket (:::)ât. Ve
teslimâtike’d-dâimât. Alâ vesiyleti husûlil metâlib. Ve vusletin
vusûlil habâib. Ve alâ külli mensûbin ileyhi fiy külli’l merâtib.
İlâhel hakkıl mübiyn. Vec’alnâ min havâssıhim aâmiyn. Ve
sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi
ecmaiyn subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûne ve
selâmun alel murseliyn velhamdulillâhi rabbil âlemiyn.

CUMARTESİ 
Gündüz Duasının Türkçe Anlamı


Bismillahirrahmanirrahîym

Kim Allah’a sarılırsa o dosdoğru yola iletilmiştir. Beni
Allah’ın lütfunun himayesine alan Allah’a hamdolsun. Beni
Allah’ın rahmeti cennetine misafir eden Allah’a hamdolsun.
Beni Allah’ın sevgisi makamına oturtan Allah’a hamdolsun.
Allah’ın yardımları sofrasından beni rızıklandıran Allah’a
hamdolsun. Beni Allah’ın seçimine layık görülme lütfuna
mazhar kılan Allah’a hamdolsun. Beni Allah’ın vefası
sunumları kaynaklarından besleyen Allah’a hamdolsun. Beni
Allah’a kulluk doğruluğu hırkalarıyla giyindiren Allah’a
hamdolsun. Allah hakkında onca kusur işlememe, Allah’ın
haklarını zayi etmeme rağmen bütün bunlara nail oldum. Bu
lütuf Allah’dandır. Allah’dan başka günahları kim
bağışlayabilir.
İlahi! Beni var etmen şeklindeki nimetin cehdim ve
çabam olmadan gerçekleşmiştir. Keremine yönelik umudum
muradın sınırına kadardır. Bunda benim bir istihkakım ve
istidadım söz konusu değildir. Birlerin teki ve şahidlerin
müşahede ettiklerinin hakkı için senden istiyorum ki kulluk
mihnetinden sevgi kaynakları selametine beni ulaştır, inat
karanlığını doğruluk güneşinin ışığıyla gider, yardım eliyle
doğruluk kapılarını aç. Çünkü Allah kullara karşı lütufkardır. 
Rabbim! Varlığımın mekana aitliğini yok etmeni,
müşahedemin güvenliğini baki kılmanı istiyorum. Şahidimin
ve meşhudumun arasındaki ayrılığı kaldır. Varlığıma ait
mevcudiyetin bütün ayniliğini gider. 
Efendim! Bana kulluğumu başkasını görme vehminin
körlüğünden uzak kıl. Hayırlılar arasından seçilmiş iki nebî
hakkında önceden verdiğin sözü bana ulaştır. Her tavır ve
ihtiyaç karşısında iradenle benim işime galip ol. Hareket ve
duruşta tevhid ve istiva ile bana yardım et. 
Habibim! Senden her hal ve durumda en hızlı vuslatı, en
göz kamaştırıcı cemali, en görkemli celali, en yüksek kemali
istiyorum. 
Ey O olan O! Ey O! Ey O’dan başka kimse olmayan!
Belirsiz gayb ve kutsal gayn ile senden istiyorum: 
“Geri dönüp giden geceye, aydınlanan sabaha andolsun.
Muhakkak o kerem sahibi nebinin sözüdür. Yüce arşın
yanında güçlü, orada itaat edilen ve güvenilirdir. Apaçık
arabçadır. Şüphesiz o alemlerin rabbi tarafından indirilmiştir.” 
İşi gizli ruhla sağlamlaştıran hüküm istiyorum senden.
Beyan sigasıyla ve sağlam bir üslupla istiyorum. 
Allah’ım! Hayatımın nesimi eliyle tahiyyatım ruhlarıyla
zatıma yüklemeni istiyorum bunları. Tertemiz salâvatların,
daimi selamların arasında isteklerin hasıl oluş vesilesi
kılmanı istiyorum. Sevenlere ulaşma aracı k
ıl. Her
mertebede Ona tabi olanlara, mensup bulunanlara selam
olsun. Apaçık Hak ilah! Bizi onlara has kimselerden kıl.
Amin. 
Salât ve selam Muhammed’in, ehlibeytinin ve bütün
ashabının üzerine olsun. İzzet sahibi Rab, senin Rabbin
onların yakıştırmalarından münezzehtir.
Gönderilmiş
Rasullere selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a
hamdolsun.   
Amin…

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#2
Dini-1 
EVRAD-I ŞERİFiN GÜNDÜZ ViRDiNiN ARAPÇASI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#3
Dini-1 
EVRAD-I ŞERİFiN GECE ViRDiNiN ARAPÇASI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)